Dzielnicowy - policjant pierwszego kontaktu - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Informacje

Dzielnicowy - policjant pierwszego kontaktu

1 lutego 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyło się spotkanie komendantów miejskich i powiatowych woj. łódzkiego oraz kierowników rewirów dzielnicowych podczas, którego omówiono wszystkie aspekty wprowadzanych na bieżąco zmian w pracy dzielnicowych.

Przypominamy, że Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk 20 czerwca 2016 roku podpisał zarządzenie, dzięki któremu dzielnicowi m. in. nie prowadzą już dochodzeń i spraw o wykroczenia a spędzają więcej czasu na obchodzie swojego rejonu. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017 roku .Dodatkowo dzielnicowi miejscy nie będą musieli realizować nakazów doprowadzeń a także w mniejszym zakresie będą uczestniczyć w czynnościach na rzecz innych komórek organizacyjnych. Przypomnieć należy, że każdy dzielnicowy ma telefon, dostęp do Internetu, skrzynkę e-mailową a dane kontaktowe do niego z łatwością znaleźć można w aplikacji "Moja Komenda" .

W KWP w Łodzi opracowano anonimową ankietę dla dzielnicowych po to aby uzyskać informację zwrotną jak ci właśnie funkcjonariusze widzą swoją rolę , jakie napotykają trudności i co należałoby zmienić żeby jeszcze bardziej to usprawnić. Ankieta została rozdana podczas spotkania 1 lutego.
Zastepca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw prewencji  insp. Dariusz Walichnowski podkreślił , iż konsekwencją procesu wdrażania programu na terenie Łódzkiego Garnizonu Policji jest odebranie dzielnicowym postępowań w sprawach o wykroczenia, zmiana struktur NOP ( nieetatowych oddziałów prewencji) wykluczająca dzielnicowych, uzupełnianie wakatów, udostępnienie skrzynek poczty elektronicznej dzielnicowych, wyposażenie w telefony komórkowe z dostępem do Internetu  ( docelowo smartfony i tablety). W planach jest uruchomienie aplikacji What’s Up, szkolenia lokalne będące odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie.
Na terenie woj. łódzkiego , we wszystkich powiatach, zorganizowano do tej pory  23 konferencje dotyczące  m.in. programu Dzielnicowy bliżej nas. Uruchomiono Forum idei ku Bezpieczeństwu i dialogu społecznego, którego celem jest m.in. promowanie programu, wypracowanie formuły pracy dzielnicowych, uczenie dzielnicowych i ich przełożonych skutecznej współpracy z instytucjami, tworzenie lokalnych koalicji , rozwnięcie współpracy z OHP celem minimalizowania społecznego wykluczenia młodych ludzi.
Bazując na dotychczasowych doświadczeniach i analizach informacji uzyskiwanych podczas debat i forum w KWP w Łodzi opracowano jednolity opis stanowiska pracy dzielnicowego.

 

Głównym założeniem wdrażanego  programu jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami. Co ważne kierunki zmian w służbie dzielnicowych dotyczą także obszarów: kadrowego, szkoleniowego, komunikacji społecznej, organizacji służby oraz modernizacyjnego.

Minister Mariusz Błaszczak  podpisał  rozporządzenie dzięki któremu powstanie nowe, lepiej płatne stanowisko – starszy dzielnicowy. Dzięki temu  policjanci będą mogli awansować pełniąc cały czas swoją funkcję.

Kolejną zmianą w 2017 roku będzie opracowywany przez każdego dzielnicowego plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego. Ten tworzony co pół roku harmonogram działań będzie konsultowany z mieszkańcami, dzięki czemu każdy będzie miał wpływ na własne bezpieczeństwo.

Jak wynika z ogólnopolskiego badania dzielnicowych większość „funkcjonariuszy pierwszego kontaktu” twierdzi, że ich sytuacja w ostatnim czasie uległa poprawie, a prestiż ich stanowiska jest wysoki. Dzielnicowi jako jedną z przyczyn, dla których chcieliby zmienić stanowisko uznają brak możliwości awansu, nadmiar obowiązków oraz ograniczenie dostępu do szkoleń. Program „Dzielnicowy bliżej nas” oprócz awansu poziomego, przewiduje także dodatkowe szkolenia oraz likwidację dodatkowych obowiązków.

 

Infomacji o realizacji programu Dzielnicowy bliżej nas oraz kontaktu do poszczególnych dzielnicowych ze swojego miejsca zamieszkania nalezy szukać na stronach internetowych poszczególnych komend miejskich i powiatowych województwa łódzkiego lub za pośrednictwem aplikacji Moja Komenda.

 

 

Zadania realizowane przez dzielnicowych:

 

- Prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.
- Uzyskiwanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
- Utrzymywanie kontaktów z osobami, które z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
- Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie zjawisk kryminogennych, gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń.
- Zgłaszanie kierownikowi rewiru dzielnicowych wniosków i propozycji dotyczących liczby, rozmieszczania służb policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych, czasu wykonywania przez nie zadań, z jednoczesnym wskazaniem propozycji i konkretnych przedsięwzięć.
- Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności : diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych, inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi, realizację akcji i programów profilaktycznych, informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa.
Inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób.
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu.
- Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
- Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia.
- Realizacje zadań służbowych w formie służby obchodowej

Pracę dzielnicowych reguluje Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH

WYDZIAŁU PREWENCJI

KPP W RADOMSKU

z siedzibą

Radomsko, ul. Reymonta 51Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Radomsko - asp.szt. Cezary Krawczyk tel. 723 634 859

Numery telefonów dostępne w godzinach urzędowania dzielnicowych

 

st.asp. Konrad Karnicki

mł.asp. Sebastian Justyna

st.asp. Wojciech Skowron

mł.asp. Henryk Gawęcki

mł.asp. Mariusz Chrostowski

mł.asp. Beata Grabarczyk – Wojtala

mł.asp. Krzysztof Kociuga

st.asp. Marek Purzyński

mł.asp. Paweł Nowak

mł.asp. Michał Łatacz

st.asp. Daniel   Dawid

 

 

REJON NR 1

mł.asp. Beata Grabarczyk Wojtala

Tel. 44 685-28-07 wew. 207

Tel. 516-437-245

dzielnicowy.radomsko1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Żeromskiego, Piłsudskiego do ul. Brzeźnickiej, Reymonta, Pl. 3-go Maja, Jana Pawła II, Warszyca, Kolejowa, Św. Rozalii, Zgoda, Kościuszki, Łukasińskiego, Moniuszki, Żwirki, Traugutta, Chopina, Piramowicza, Kopiec, Kraszewskiego, Asnyka

 

REJON NR 2

mł.asp. Henryk Gawęcki

Tel. 44 685-28-89 wew. 289

Tel. 516-437-332

dzielnicowy.radomsko2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Portowa, Merloniego, Geodetów, Iwaszkiewicza, Jana III Sobieskiego, Korczaka, Kś. Skorupki, Społeczna, Orląt Lwowskich, Makuszyńskiego

Kochanowskiego, Tuwim, Broniewskiego, Wierzyńskiego, Słowackiego, Orkana, Kopernika, Grota Roweckiego, Matejki, Skłodowskiej, Sadowa,

11-go listopada, Fudali, Kotarbińskiego, Hewelisza, Zachodnia, Południowa, Św.Rocha, Północna, Pajdaka, Osiedlowa, Kamińskiego, Kutrzeby, Malutka, Maczka, Prusa, Unii Europejskiej, Przedsiębiorców, Odległa, Inwestycyjna, Kusocińskiego, Gołębia, Dzielnicowa, Sklepowa, Wróblewskiego, Robotnicza

Obrońców Westerplatte, Wspólna, Kś. Kościowa, Warszawska, Dembowskiego, Sierakowskiego, Śniadeckiego

 

REJON NR 3

mł.asp. Sebastian Justyna

Tel. 44 685-28-55 wew. 255

Tel. 516-437-440

dzielnicowy.radomsko3@radomsko.ld.policja.gov.pl

Brzeźnicka, Miła, Batorego, Różana, Zamkowa, Kukuczki, Andersa, Fredry, Częstochowska, Stobiecka

 

REJON NR 4

st.asp. Konrad Karnicki

Tel. 44 685-28-55 wew. 255

Tel. 601-826-822

dzielnicowy.radomsko4@radomsko.ld.policja.gov.pl

Kombatancka, Chabrowa, Bohomolca, Wrzosowa, Krokusowa, Maki Czerwone, Niezapominajki, Stokrotki, Łowiecka, Ciepła, Leśna, Dobra, Gliniana, Żurawia

Łabędzia, Sienkiewicza, Ogrodowa, Kmicica, Sucha, Budowlanych, Energetyków, Turleja, Młodzieżowa, Księżycowa, Mazowiecka, Spółdzielcza, Piłsudskiego

Pana Tadeusza, Wymysłowska, Telimeny, Zaścianek, Staffa, Baczyńskiego, Zajazd, Podkomorzego, Szarych Szeregów, Wojskiego, Gerwazego, Jana Soplicy

Jankiela, Nadrzeczna, Pułaskiego, Zielona, Spacerowa, Równa, Grzybowa, Wypoczynkowa, Sosnowa, Jałowcowa, Stara Droga, Mokra, Zacisze, Torowa

Dąbrowskiej, Poziomkowa, Jałowcowa, Zimna, Zielna

 

REJON NR 5

st.asp. Marek Purzyński

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 603-398-413

dzielnicowy.radomsko4@radomsko.ld.policja.gov.pl

Armii Krajowej, Konopnickiej, Targowa

Piwna, Kasztelańska, Leszka Czarnego od ul. Armii Krajowej do ul. Piastowskiej, Jasna, Jagiellońska od ul. Krakowskiej do ul. Piastowskiej,

Tysiąclecia od ul. Piastowskiej do ul. Armii Krajowej

 

REJON NR 6

mł.asp. Michał Łatacz

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 516-437-377

dzielnicowy.radomsko6radomsko.ld.policja.gov.pl

Harcerska, Owocowa, Strzałkowska, Strażacka, Krakowska, Partyzancka, Jodłowa, Kazimierza Wielkiego, Św. Jadwigi Królowej, Starowiejska, Gidelska, Siemiradzkiego, Modrzewiowa, Ładna

 

REJON NR 7

mł.asp. Krzysztof Kociuga

Tel. 44 685-28-07 wew. 207

Tel. 516-437-371

dzielnicowy.radomsko7@radomsko.ld.policja.gov.pl

Fabianiego od ul. Wyszyńskiego do ul. Piastowskiej, Tysiąclecia od ul. Wyszyńskiego do ul. Piastowskiej, Piastowska, Słowicza, Sokola, Chrobrego, Krzywoustego, Dąbrówki, Mieszka I, Hermana, Jagiellońska od ul. Piastowskiej do ul. Wyszyńskiego, Leszka Czarnego od ul. Piastowskiej do ul. Wyszyńskiego

 

REJON NR 8

mł. asp. Mariusz Chrostowski

Tel. 44 685-28-07 wew. 207

Tel. 723-634-671

dzielnicowy.radomsko8@radomsko.ld.policja.gov.pl

Wyszyńskiego, Daleka, Pusta, Nowa, Słoneczna, Stodolna, Rolna, Wiśniowa, Skoczyńskiego, Brzozowa, Fabianiego od ul. Wyszyńskiego do ul. Przedborskiej

Lipowa, Wilsona, Chłodna, Kalinowa, Żwirowa, Piaskowa, Źródlana, Słonimskiego, Krańcowa, Przedborska nr parzyste

 

REJON NR 9

mł.asp. Paweł Nowak

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 516-437-342

dzielnicowy.radomsko9@radomsko.ld.policja.gov.pl

Przedborska nr nieparzyste, Staszica, Mickiewicza, Josalewicza, Krótka, Przyszkolna, Bugaj, Niecała, Jachowicza, Kilińskiego, Wąska, Miłaczki, Kołątaja, Norwida, Wiejska, Łączna, Parkowa, Architektów, Spokojna, Źródlana, Popiełuszki, Przybyszewskiego, Wieniawskiego, Paderewskiego, Pszenna, Sanicka

Cicha, Jaworowa, Miodowa, Stroma, Gazowa, PCK, Graniczna, Klonowa, Akacjowa, Kasztanowa, Topolowa, Kwiatowa, Raciborskiego, Ściegiennego, Zakątna, Sportowa, Grodzka, Krzywa, Gęsia, Wodna, Porzeczkowa, Sikorskiego

 

REJON NR 10

st.asp. Wojciech Skowron

Tel. 44 685-28-89 wew. 289

Tel. 607-236-306

dzielnicowy.radomsko10@radomsko.ld.policja.gov.pl

Narutowicza, Skrajna, Falista, Jeżynowa, Przemysłowa, Ziołowa, Sucharskiego, Pasieczna, Stawowa, Górnickiego, Reja, Transportowa, Widna, Poprzeczna, Krucza, Bema, Młodzowska, Daleka, Niska, Okulickiego, Krasickiego, Żytnia, Wesoła, Orzeszkowej, Witosa, Leśmiana, Nałkowskiej, Rataja, Tadka Jasińskiego, Wojska Polskiego, Włościańska, Kolbego, Pogodna, Hubala, Traktorowa, Bat. Chłopskich, Narodowych Sił zbrojnych, Mochnackiego, Dolna

 

REJON NR 11

Teren gminy Radomsko

st.asp. Daniel Dawid

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 516-437-287

dzielnicowy.radomsko11@radomsko.ld.policja.gov.pl

Amelin, Bobry, Cerkawizna, Dąbrówka, Dziepółć, Grzebień, Kolonia Kietlin, Kietlin, Klekotowe, Klekowiec, Lipie, Płoszów, Strzałków, Szczepocice Prywatne, Rządowe

 

Posterunek Policji w Kobielach Wielkich

Rejon nr 1

asp.sztab. Wiktor Stalka

Tel. 516-437-664

dzielnicowy.kobielewielkie1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Ulice w miejscowości Kobiele Wielkie: Dolna, Partyzancka, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Reymonta, Szkolna, Strażacka, Turystyczna, Zachodnia.

Miejscowości: Babczów, Biestrzyków Mały, Biestrzyków Wielki, Brzezinki, Bukienka, Cadów, Cadówek, Celina, Cieszątki, Dudki, Gorgoń, Hucisko Małokobielskie, Hucisko Przybyszowskie, Huta Drewniana, Huta Drewniana – Kolonia, Jachimowizna, Jagodnik, Jasień, Kajetanówka, Kamionka, Karsy, Katarzynów, Kobiele Małe, Kobiele Małe – Kolonia, Łazy, Łowicz, Nadrożne, Nowy Widok, Olszynki, Orzechów, Orzechówek, Podświerk, Posadówka, Przyborów, Przybyszów, Przydatki Przybyszowskie, Rozpęd, Stary Widok, Świerczyny, Tomaszów, Ujazdówek, Wola Rożkowa, Wrony, Wymysłów, Zrąbiec.

Rejon nr 2

sierż. sztab. Magdalena Wilczyńska

Tel. 516-437-624

dzielnicowy.kobielewielkie2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Ulice w miejscowości Kodrąb: Armii Ludowej, Armii Krajowej, Górna, 22 Lipca, J.Klekowskiej, Krótka Kwiatowa, Nowa, Leśna, Łąkowa, Słoneczna, Spółdzielcza, XXX – lecia, Sadowa, Witosa, Parkowa, Piotrkowska, Reymonta, Źródlana, Zachodnia.

Miejscowości: Zapolice, Młyńczysko, Wola Malowana, Feliksów, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Bugaj Zakrzewski, Bugaj Dmeniński, Antopol, Konradów, Dmenin, Dmienin- Władysławów, Dmenin – Józefka, Przydatki Dmienińskie, Florentynów, Łagiewniki, Widawka, Gosławice, Kuchary, Zabłocie, Zalesie, Frachowiec, Zakrzew – Czekaj, Zakrzew, Żencin, Zalesie, Lipowczyce, Rzejowice, Kolonia Rzejowice, Gembartówka, Barwinek, Józefów, Kuźnica, Antoniów, Klizin, Klizin – Chaba, Klizin - Brzezinki, Klizin – Kopaliny.

 

Komisariat Policji w Przedborzu

Rejon nr 1

mł.asp. Andrzej Wróbel

Tel. 516-437-577

dzielnicowy.przedborz1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Ulice: Browarna, Brzozowa, Cegielniana, Cmentarna, Częstochowska, Kanałowa, Kazimierza Wielkiego, Kielecka, Klonowa, Konecka, Korycińska, Kościelna, Krakowska, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Majowa, Majowa Góra, Mariana Wnuka, Marii Konopnickiej, Młynarska, Mostowa, Pocztowa, Podzamcze, Poprzeczna, Prześniaczki, Rzemieślnicza, Słoneczna, Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza, Stara, Stefana Żeromskiego, Stodolniana, Stroma, Sukiennicza, Szczęśliwa, Szkolna, Turystyczna, Warszawska, Wierzbowska, Wodna, Zachodnia, Żarnowska.

Rejon nr 2

st.asp. Andrzej Bienias

Tel. 516-437-623

dzielnicowy.przedborz2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Ulice w miejscowości Wielgomłyny: Częstochowska, Krzętowska, Ogrodowa, Polna, Przedborska, Radomszczańska, Rynek, Zagórska.

Ulice w miejscowości Krzętów: Dolna, Górna, Krzętowska, Leśna, Rolna, Stodolna, 1000- lecia.

Miejscowości: Anielin, Błonie, Bogusławów, Borecznica, Borowiec, Dębowiec, Goszczowa, Grabowie, Karczów, Kruszyna, Kubiki, Maksymów, Myśliwczów Kolonia, Myśliwczów, Niedpośpielin, Niwa Goszczowska, Niwa Zagórska, Odrowąż, Perzyny, Popielarnia, Pratkowice, Rogi, Rudka, Sokola Góra, Sroków, Trzebce, Wola Kuźniewska, Wola Życińska, Wólka Bankowa, Wólka Włóściańska, Zagórze, Zawodzie, Zalesie, Zacisze, Chałupy, Brzostek, Borowa, Góry Mokre, Jabłonna, Kajetanów, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzko, Wierzchlas, Wymysłów, Stara Wieś, Żeleźnica.

Rejon nr 3

st.asp. Robert Nitecki

Tel. 516-437-580

dzielnicowy.przedborz3@radomsko.ld.policja.gov.pl

Miejscowości w gminie Masłowice: Bartodzieje, Borki, Chełmo, Granice, Huta Przerębska, Kalinki, Kawęczyn, Koconia, Kolonia Przerąb, Korytno, Kraszewice, Krery, Łączkowice, Masłowice, Ochotnik, Przerąb, Strzelce Małe, Tworowice, Wola Przerębska.

Miejscowości w gminie Przedbórz: Budy Nosalewickie, Bysiów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Nosalewice, Reczków Stary, Taras, Wygwizdów, Zuzowy.


 

Posterunek Policji w Lgocie Wielkiej

Rejon nr 1

mł.asp. Radosław Starostecki

Tel. 516-437-553

dzielnicowy.lgotawielka1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Ładzice

Rejon nr 2

mł.asp. Kamil Kucner

Tel. 516-437-531

dzielnicowy.lgotawielka2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Lgota Wielka

Rejon nr 3

mł.asp. Wojciech Wawrzyniak

Tel. 516-437-546

dzielnicowy.lgotawielka3@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Dobryszyce

 

Komisariat Policji w Kamieńsku

Rejon nr 1

sierż.szt. Aneta Droździewicz

Tel. 516-437-469

dzielnicowy.kamiensk1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje miasto Kamieńsk, zgodnie z granicą administracyjną tej miejscowości.

Rejon nr 2

asp. Jacek Świątkowski

Tel. 516-437-496

dzielnicowy.kamiensk2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Kamieńsk, zgodnie z granicą administracyjną, z wyłączeniem miasta Kamieńsk.

Rejon nr 3

asp. Emil Wilk

Tel. 516-437-477

dzielnicowy.kamiensk3@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Gomunice, zgodnie z granicą administracyjną.

 

Posterunek Policji w Żytnie

Rejon nr 1

asp.szt. Mariusz Lichota

Tel. 516-437-686

dzielnicowy.zytno1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Żytno

Rejon nr 2

st.sierż. Rafał Mruszczyk

Tel. 516-437-750

dzielnicowy.zytno2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje teren gminy Gidle

 

 

Aplikacja "Moja Komenda" kontakt z policją i dzielnicowymi na wyciagnięcie ręki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania.
Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.
 
Aplikacja „Moja komenda” zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Dodaliśmy do niej dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych oraz posterunki. Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę do najbliższej komendy lub komisariatu. Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. Dodatkowo „Moja komenda” umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym.
 
„Moja Komenda” dostępna jest na telefony z Android. Wersja na iOS już została opublikowana. Usługa jest bezpłatna.

 

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa- 14 września 2016 roku ruszyła w województwie łódzkim

W województwie łódzkim ruszył program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec naszego regionu będzie mógł sam zadbać o bezpieczeństwo, anonimowo zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami. Obsługa mapy została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach: w pierwszym filarze gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych, drugi filar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych a trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Warto podkreślić, że teraz także Ty, możesz mieć możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli a nawet ulic.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

UWAGA! "Mapa" nie służy do zgłaszania pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

 

Przeczytaj również:

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/10530,Wspolnie-dla-bezpieczenstwa.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/10579,Wizytowki-ulatwia-kontakt-z-dzielnicowym.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/11186,Punkt-konsultacyjny-dzielnicowego.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/11286,Kolejny-punkt-konsultacyjny.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/11360,Policjanci-na-rzecz-quotSwieta-Kobietquot.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/11526,Dzielnicowy-pospieszyl-na-ratunek.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/11576,Bezpieczny-Kamiensk.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/11788,Spotkanie-z-przedstawicielami-Towarzystwa-Budownictwa-Spolecznego-w-Radomsku.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/11789,Dzielnicowi-na-rzecz-klas-mundurowych.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/11995,Bezpieczenstwo-pieszych-rowerzystow-i-motorowerzystow-jako-niechronionych-uczest.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/12044,quotDOPALACZE-POWIEDZ-STOPquot.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/12185,Dzielnicowi-z-wizytami-w-szkolach.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/12284,W-trosce-o-bezpieczenstwo-spolecznosci-lokalnej.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/12317,Dzielnicowi-z-wizyta-w-przedszkolu.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/12632,Policjanci-tlumaczyli-dzieciom-na-czym-polega-wzorowe-zachowanie.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/12686,Dzialania-na-rzecz-zachowania-czystosci-w-miescie.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/13416,Zachecali-mlodziez-do-wstapienia-do-sluzby-w-Policji.html 

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/13419,Dzielnicowy-na-rzecz-spolecznosci-lokalnej.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/13728,Dzielnicowi-i-funkcjonariusze-Strazy-Granicznej-na-rzecz-cudzoziemcow.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/13766,Dzielnicowy-na-spotkaniu-z-najmlodszymi.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/13767,Rozmowy-profilaktyczne-z-mlodzieza.html