Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"DOPALACZE – POWIEDZ STOP"

Różne instytucje łączy jeden cel - podnoszenie świadomości oraz poszerzanie wiedzy na temat negatywnego wpływu na organizm człowieka substancji odurzających.

22 marca 2017 roku w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Kodrębie odbyła się konferencja profilaktyczno - metodyczna "Narkotyki i dopalacze" - zjawisko, uwarunkowania, zagrożenia, skuteczne programy profilaktyki, profilaktyka przeciw używaniu alkoholu i środków odurzających. Wykład przeprowadzili: prof. Mariusz Jędrzejko oraz dzielnicowa opiekująca się mieszkańcami gminy Kodrąb - sierż.szt. Magdalena Wilczyńska. Każde z prelegentów podczas omawiania tego zagadnienia posługiwało się przykładami zaczerpniętymi z pracy zawodowej. Wykład skierowany był przede wszystkim do rodziców i nauczycieli. Następnego dnia, cenne inforamcje związane z negatywnymi skutkami zażywania dopalaczy czy innych substancji odurzających usłyszeli szóstoklasiści ze szkoły w Kodrębie. Dzielnicowa opowiadała również o konsekwencjach prawnych w stosunku do osób popełniających czyny zabronione. Szczególną uwagę zwróciła na zjawisko cyberprzemocy i cyberprzestępczości wśród dzieci i młodzieży.
Ponadto, na spotkaniach tych rozdano ulotki zakupione przez Urząd Gminy w Kodrębie, promujące działania zapobiegające używaniu dopalaczy.
Na zakończenie dzielnicowa przybliżyła zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda.

Powrót na górę strony