Struktura KPP w Radomsku

Referat do spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym

Obsługę kancelaryjną Referatu prowadzi Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Radomsku- 47 8464 268, urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Kierownik Referatu do spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KPP w Radomsku - asp. sztab. Wiesław Kuc

 

Do zadań Referatu do spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym należy w szczególności:

   1. organizowanie i realizowanie zadań związanych z obsługą i likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem dla potrzeb procesowych śladów i dowodów;

 1. organizowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o Ruchu Drogowym i przepisów podobnych, wykonywanych przez jednostki organizacyjne podległe Komendzie;

 2. realizowanie nadzoru ogólnego nad postępowaniami prowadzonymi w sprawach zdarzeń drogowych – prowadzonych przez jednostki podlegle Komendzie;

 3. prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa w komunikacji zaistniałych na terenie miasta Radomsko, a w sprawach o wypadki drogowe z terenu całego powiatu;

 4. prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji z rejonu całego powiatu i dbanie o merytoryczny i właściwy przebieg tych postępowań;

 5. występowanie jako oskarżyciel publiczny w sądowych rozprawach w postępowaniach w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym;

 6. wykonywanie czynności procesowych zleconych do realizacji przez prokuratora nadzorującego lub też powierzonych do realizacji w ramach śledztwa własnego oraz czynności zleconych w ramach pomocy prawnej przez jednostki organizacyjne Policji
  w kraju, prokuratury, sądy i inne uprawnione podmioty;

 7. prowadzenie rejestrów i wykazów w szczególności określonych w aktach prawnych Komendanta Głównego Policji, o ile prowadzenie wykazu /rejestru nie zostało powierzone innej komórce organizacyjnej Komendy; przestrzeganie i realizacja przepisów w zakresie funkcjonowania policyjnych baz danych - w tym dotyczących formularzy rejestracyjnych KSIP, właściwe i terminowe sporządzanie druków MRD5, MRD2, a także sprawowanie nadzoru nad przedmiotowymi zagadnieniami w ramach posiadanych kompetencji;

 8. bieżące kontrolowanie i weryfikowanie zasadności zabezpieczanych pojazdów biorących udział w zdarzeniach drogowych;

 9. realizowanie nadzoru szczególnego i ogólnego nad postępowaniami w sprawach zdarzeń drogowych prowadzonych przez jednostki podległe Komendzie.

Powrót na górę strony