Struktura KPP w Radomsku

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Sekretariat Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego  telefon 47 8464 284, faks 47 8464 288, urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KPP w Radomsku - podinsp. Sławomir Ptaszek

Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KPP w Radomsku - podkom. Daniel Zemsta

 

Do zadań Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego należy w szczególności:

      1.prowadzenie postępowań przygotowawczych i postępowań sprawdzających oraz czynności w trybie 308 kpk o przestępstwa o charakterze kryminalnym popełnione na terenie       miasta i gminy Radomsko, z wyłączeniem postępowań powierzonych do prowadzenia innym jednostkom lub komórkom organizacyjnym Komendy;

 1. organizowanie, koordynowanie i wspieranie innych jednostek i komórek organizacyjnych Komendy w zakresie procesowej obsługi miejsc zdarzeń przestępczych o charakterze kryminalnym na terenie powiatu radomszczańskiego, szczególnie w sprawach przestępstw o dużym ciężarze gatunkowym lub o skomplikowanym stanie faktycznym albo, gdy inne względy powodują taką konieczność;

 2. organizowanie, koordynowanie i realizowanie obsługi procesowej osób zgłaszających się do Komendy w celu złożenia zawiadomienia o przestępstwie;

 3. zapewnienie wysokiego poziomu obsługi interesantów w związku z czynnościami mającymi charakter reakcji na zawiadomienie o przestępstwie. Udzielenie uczestnikom postępowania przygotowawczego pouczeń o przysługujących im uprawnieniach
  i zapewnienie realizacji tych uprawnień w ramach kompetencji;

 4. sprawowanie nadzoru ogólnego nad czynnościami o charakterze dochodzeniowo– śledczym prowadzonymi przez podległe Komendzie komisariaty i posterunki Policji,
  w zakresie przestrzegania prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami, sprawności organizacyjnej, ekonomiki procesowej, ponoszonych kosztów i rezultatów wykrywczych;

 5. obejmowanie nadzorem szczególnym postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe Komendzie komisariaty i posterunki Policji, charakteryzujące się skomplikowanym stanem prawnym i faktycznym, wielowątkowych oraz o złożonym procesie dowodzenia;

 6. przejmowanie do prowadzenia postępowań przygotowawczych z komisariatów i posterunków Policji podległych Komendzie, przekraczających możliwości realizacyjne tych jednostek, zwłaszcza w przypadku skomplikowanego charakteru działań wykrywczych, dużego ciężaru gatunkowego przestępstwa, a także w sprawach obejmujących obszar kilku gmin lub całego powiatu;

 7. współdziałanie z Prokuraturą Rejonową w Radomsku oraz innymi jednostkami prokuratur, w celu zapewnienia prawidłowości i efektywności prowadzonych postępowań przygotowawczych;

 8. wykonywanie czynności zleconych w ramach pomocy prawnej, w tym także w ramach pomocy międzynarodowej przez jednostki Policji, prokuratury, sądy i inne uprawnione podmioty dotyczących przestępstw o charakterze kryminalnym;

 9. bieżące monitorowanie czasu trwania postępowań przygotowawczych i sprawdzających oraz terminowości i systematyczności wykonywanych czynności procesowych;

 10. prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych zgodnie z przepisami obowiązującymi
  w tym zakresie;

 11. okresowe kontrolowanie postępowań przygotowawczych i sprawdzających prowadzonych przez jednostki podległe Komendantowi;

 12. prowadzenie obsługi kryminalistycznej przez Zespół Techniki Kryminalistycznej w szczególności w zakresie właściwego zabezpieczania śladów i dowodów rzeczowych w trakcie wykonywanych czynności;

 13. nadzorowanie wykorzystania stanowisk do elektronicznej rejestracji osób UZDS-1;

 14. analizowanie stanu przestępczości na terenie powiatu radomszczańskiego w celu wypracowania metod i sposobów jej zwalczania, w szczególności przez przyjęcie właściwej koncepcji działania w oparciu o najnowsze instrumenty prawne i organizacyjno – techniczne;

 15. prowadzenie rejestrów i wykazów w szczególności określonych w aktach prawnych Komendanta Głównego Policji w zakresie, w którym ich prowadzenie nie zostało powierzone innej komórce lub jednostce organizacyjnej Komendy oraz przestrzeganie
  i realizacja przepisów w zakresie funkcjonowania bazy KSIP.

Powrót na górę strony