Struktura KPP w Radomsku

Wydział Ruchu Drogowego

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Radomsku telefon  47 8464 268 faks 47 8464 260

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Radomsku - podinsp. Mariusz Pawłowski 

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Radomsku - asp. sztab. Piotr Barański

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy w szczególności:

 

 1. analizowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatu radomszczańskiego;

 2. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowymi szczególnie na odcinkach i w miejscach szczególnie zagrożonych wypadkami i kolizjami drogowymi;

 3. przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, w szczególności przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji oraz ujawnienie i ściganie ich sprawców;

 4. likwidowanie skutków zdarzeń drogowych, zapewnienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na miejscu zdarzenia , współdziałanie z innymi służbami w czasie prowadzenia akcji ratowniczych;

 5. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na drogach podczas wykorzystania dróg w sposób szczególny;

 6. sprawdzanie stanu technicznego pojazdów;

 7. ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości w transporcie drogowym;

 8. wspieranie zajęć wychowania komunikacyjnego w szkołach, współorganizowanie konkursów, turniejów oraz innych imprez poświęconych tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

 9. wydawanie zaświadczeń właściwym osobom oraz informacji właściwym organom w sprawach ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;

 10. współpracowanie z podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę drogową w zakresie organizacji ruchu drogowego;

 11. kontrolowanie stanu i oznakowania dróg;

 12. opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego zgodnie z kompetencjami;

 13. kontrolowanie i nadzorowanie organizacji ruchu drogowego w związku z prowadzonymi robotami drogowymi.

 

Powrót na górę strony