Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

W sprawie skarg i wniosków Komendant Powiatowy Policji w Radomsku (lub wyznaczony zastępca) przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483), ustawa z dnia 14 czerwca1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zm.), dalej kpa oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 roku, Nr 5, poz. 46).

W ujęciu ogólnym przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji.

Natomiast wniosek w rozumieniu art. 241 kpa dotyczy propozycji ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatyw zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

Nawet pobieżna lektura wskazuje, że rozróżnienie wniosku od skargi jest rzeczą łatwą. Skarga zawiera krytykę, wniosek zaś stanowi przejaw inicjatywy obywatelskiej zmierzającej do poprawy pracy i funkcjonowania Policji.

O tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje zgodnie z art. 222 kpa jego treść, a nie tytuł nadany przez autora. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków rozpoczyna się z  chwilą złożenia i przyjęcia skargi (wniosku).

Przepis art. 253 § 1 kpa zobowiązuje organ Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych terminach.

Obowiązek przyjmowania obywateli w sprawach skarg spoczywa na kierownikach jednostek organizacyjnych Policji. Nie jest to obowiązek codziennego przyjmowania interesantów, czynność tę ograniczono do jednego dnia w tygodniu.

Godziny przyjęć określa kierownik jednostki organizacyjnej. Informacja o terminach przyjęć powinna być wywieszona w miejscu widocznym.

W sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi (lub jego Zastępcy) przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 15 – 17. Termin ten został dostosowany do dnia przyjęć interesantów przez administrację państwową województwa łódzkiego.

Ponadto, w KWP w Łodzi oficerowie Wydziału Kontroli przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 15, telefon 47 841 22 11.

Prawo przewiduje różne sposoby wniesienia skarg i wniosków. Można je wnosić pisemnie na adres 97-500 Radomsko ulica Piłsudskiego 56  (osobiście lub za pośrednictwem poczty), ustnie do protokołu, a także przy pomocy środków technicznych – telegramem i faksem. Rozwój techniki dał możliwość wnoszenia skarg także za pośrednictwem poczty elektronicznej: komendant@radomsko.ld.policja.gov..pl.

W przypadku skargi lub wniosku złożonego telefonicznie 47 8464 212 (często zgłaszanych dyżurnym jednostek Policji) informuje się składającego, że powinien zgłosić się osobiście lub przesłać pismo do jednostki. Niespełnienie tego wymogu pozbawi tak przedstawioną skargę lub wniosek nadania biegu czynnościom wyjaśniającym oraz spowoduje, że wnoszący nie otrzyma odpowiedzi.

Osobną choć znaczną liczbę pism kierowanych do Policji stanowią anonimy (pisma nieoznaczone imieniem i nazwiskiem lub nazwą oraz adresem wnoszącego, względnie zawierające te dane w rzeczywistości nienależące do wskazanych podmiotów). Taką korespondencję zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  pozostawia się bez rozpoznania.

Ustawowa ochrona prawna wnoszącego skargę, wynikająca z przepisu art. 225 kpa, gwarantuje, że nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia do publikacji materiału o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

Fakt ujawnienia nieprawidłowości w działaniu organów państwowych i organów społecznych nie może być powodem stosowania szykan i innych form represji wobec krytykujących.

Dodatkowo art. 225 kpa zobowiązuje wszystkie organy, a więc i organy Policji do przeciwdziałania wszelkim próbom hamowania krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo obywateli do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji do publikacji o znamionach skargi lub wniosku.

Dalszym elementem w ochronie osób wnoszących skargi jest gwarancja zachowania w tajemnicy nazwiska i adresu. Uprawnienie to znajdujemy w przepisach art. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Poza prawami ustawodawca określił również obowiązki dla wnoszących skargi. Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wnoszący skargę lub wniosek jest zobowiązany do potwierdzenia jej w formie pisemnej. Może osobiście, sporządzając własnoręcznie skargę lub podpisując ją, gdy jest sporządzona przez inną osobę, względnie za pomocą środków technicznych (maszyna do pisania, komputer). Jeżeli skarżący zdecydował się złożyć skargę ustnie do protokołu, musi ten fakt potwierdzić podpisem.

Jak wynika z treści art. 225 § 1 kpa, skarżący winien działać w granicach prawem dozwolonych. Oznacza, to że ochrona prawna wnoszącego skargę lub wniosek może być w pewnych warunkach zniesiona.

Prawne granice krytyki wyznaczają przepisy art. 212 i 213 kk dotyczące przestępstwa zniesławienia oraz art. 216 dotyczącego przestępstwa znieważenia.

Dobrami chronionymi przez te przepisy są cześć czyli dobre imię danego podmiotu – osoby lub instytucji – oraz jego godność.

Cześć to przysługujące każdemu – osobie (podmiotowi) – domniemanie jego uczciwości, zgodnego z normami współżycia postępowania tej osoby (podmiotu) wobec innych, należytych kompetencji i wymaganych właściwości w wypadku wykonywania określonego zawodu, pełnienia określonej funkcji.

Podnoszony lub rozgłaszany zarzut wtedy jest pomówieniem godzącym w cześć danej osoby (podmiotu), gdy dotyczy postępowania tej osoby, np. popełnienia przez nią przestępstwa, niewywiązywania się z przyjętych obowiązków lub jej właściwości, np. lenistwa, tchórzostwa, niesłowności.

Zniewaga natomiast rozumiana jest jako zamach na godność osobistą innej osoby. Zniewagi można dopuścić się słowem, gestem, pismem, rysunkiem.Istotą zniewagi jest dotknięcie innej osoby w jej poczuciu godności osobistej.

Dodatkowo osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby, niekoniecznie policjanta, może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.

Komendanci Komisariatów Policji oraz Kierownicy Posterunków Policji przyjmują interesantów:

Komisariat Policji w Kamieńsku

ulica Ludowa 24

Telefon 47 8464 410

Faks 47 8464 428

Komendant Komisariatu Policji w Kamieńsku

kom. Paweł Szymanek

Telefon 723 642 611

Przyjęcia interesantów: wtorki  w godzinach 14.00-16.00

 

Posterunek Policji w Lgocie Wielkiej

ulica Radomszczańska 60

Telefon 47 8464 721

Faks 47 8464 728

Kierownik Posterunku Policji w Lgocie Wielkiej

asp.sztab. Tomasz Michalak

Telefon 603 888 239

Przyjęcia interesantów: w każdy poniedziałek, w godzinach 10.00-14.00

 

Komisariat Policji w Przedborzu

ulica Mostowa 22

Telefon 47 8464 610

Faks 47 8464 620

Komendant Komisariatu Policji w Przedborzu

podinsp. Marzena Kałuzińska

Telefon kontaktowy 603 888 257

Przyjęcia interesantów: wtorki w godzinach 15.00-17.00

 

Posterunek Policji w Kobielach Wielkich

ulica Władysława Reymonta 79

Telefon 47 8464 510

Faks 8445 696

Kierownik Posterunku Policji w Kobielach Wielkich

asp. sztab. Wiktor Stalka

Przyjęcia interesantów: w każdy poniedziałek, w godzinach 10.00-14.00

 

Posterunek Policji w Żytnie

ulica Krótka 4

Telefon 47 8464997

Email: dyzurny.zytno@radomsko.ld.policja.gov.pl

Kierownik Posterunku Policji w Żytnie

st.asp. Piotr Kocimski

Telefon 693 997 305

Przyjęcia interesantów: w każdy poniedziałek, w godzinach 10.00-14.00

 

Pouczenie związane z wejściem w życie RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Radomsku. Kontakt: ulica Piłsudskiego 56, 97-500 Radomsko. Komendant Powiatowy Policji w Radomsku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod@radomsko.ld.policja.gov.pl, telefon (44) 685 28 16. Dane Inspektora Danych Osobowych zamieszczone zostały na stronie BIP KPP w Radomsku. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Pani/Pana dane osobowe: będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, nie będą wykorzystywane w celu profilowania. Komenda Powiatowa Policji w Radomsku nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do podmiotu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Powrót na górę strony