Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych poprzez program Elektroniczny Nadawca

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO, informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Radomsku przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Radomsku z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 56, 97-500 Radomsko.

 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Izabela Włodarczyk – tel. 47 8464 216, e-mail: iod@radomsko.ld.policja.gov.pl

 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Policji oraz umowy nr 204/151/BłiI/18/RG (ID nr : 393383/L) z dnia 27.09.2018r. Zawartej z Pocztą Polską S.A. na podstawie art. 6 ust.1 lit.c i e RODO.

 

4. W programie Elektroniczny Nadawca przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych, z którymi ADO prowadzi korespondencję korzystając z usług operatora pocztowego Poczta Polska S.A. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje : imię i nazwisko, adres do korespondencji, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), nazwa instytucji, funkcja lub stanowisko osoby reprezentującej osobę prawną, numer identyfikacji podatkowej.

 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do :

  1. dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,

  2. sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,

  3. usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO,

  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, na podstawie art 21. RODO,

 

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres : ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

7. Dane osobowe są przekazywane Poczcie Polskiej S.A. prowadzącej działalność pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. Z 2018r. poz, 2188 ze zmianami) – celem wykonania usługi.

 

8. Dane osobowe są przekazywane operatorom pocztowym państw trzecich przypadku przesyłek zagranicznych.

 

9. Dane osobowe przetwarzane w programie Elektroniczny Nadawca usuwane są z programu po upływie 410 dni.

 

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powrót na górę strony