Zakres działania

Informacje o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku i komendy powiatowej policji w Radomsku

Komendant Powiatowy Policji w Radomsku jest jednym z organów administracji rządowej na obszarze województwa łódzkiego, odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.
Komendant Powiatowy Policji w Radomsku w zakresach ustalonych przepisami, podlega nadzorowi Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz zwierzchnictwu Starosty.
Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, po zasięgnięciu opinii Starosty.
Komendant Powiatowy Policji w Radomsku wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.
Komendant Powiatowy Policji w Radomsku jest przełożonym wszystkich policjantów na terenie powiatu i koordynuje funkcjonowanie podległych mu komisariatów i posterunków Policji.
Komendant Powiatowy Policji w Radomsku składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego właściwemu terytorialnie Staroście, Burmistrzowi oraz Wójtom, a także radzie powiatu i radzie miejskiej. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.


Komenda Powiatowa Policji w Radomsku między innymi:
Wykonuje czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz karno-administracyjne w celu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.
Wykonuje czynności związane z poszukiwaniem osób i rzeczy oraz identyfikacją zwłok.
Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ruchu drogowym, na wodach i terenach przywodnych.
Wykonuje doprowadzenia osób do zakładów karnych, sądów, prokuratury, jednostek Policji.
Realizuje i organizuje programy i akcje prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Prowadzi działania w zakresie prewencji kryminalnej w celu zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz patologii społecznych.
Współpracuje z innymi jednostkami Policji, prokuraturą, sądami, organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innym podmiotami pozapolicyjnymi.
Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.
W Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku prowadzona jest strona internetowa radomszczańskiej Policji, a także strona Biuletynu Informacji Publicznej.


Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Radomsku znajduje się na ulicy Piłsudskiego 56 w Radomsku.
W Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.
Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej komendy, komisariatu lub posterunku Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.


Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku i Komendy Powiatowej Policji w Radomsku w polskim języku migowym (PJM):

 

Film Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Łasku i Komendy Powiatowej Policji w Radomsku w polskim języku migowymu - PJM

Pobierz plik Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Łasku i Komendy Powiatowej Policji w Radomsku w polskim języku migowymu - PJM (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Powrót na górę strony