Struktura KPP w Radomsku

Wydział Prewencji

Sekretariat Wydziału Prewencji KPP w Radomsku telefon  47 8464 249, faks 47 8464 247, urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Radomsku - podkom. Grzegorz Zasempa

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Radomsku - podkom. Piotr Kolmasiak

Wydział Prewencji, w skład którego wchodzą:

- Zespół do spraw Wykroczeń,

- Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne,

- Zespół Dyżurnych,

- Zespół Organizacji Służby,

- Rewir Dzielnicowych,

- Zespół Ochronny,

- Zespół Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych,

- Zespół do spraw Nieletnich i Patologii

 

Do zadań Wydziału Prewencji należy w szczególności:

 

 1. realizowanie zadań patrolowo – interwencyjnych i obchodowych ukierunkowanych na zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;

 2. realizowanie działań profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologii społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 3. prowadzenie oraz nadzór nad czynnościami wyjaśniającymi w sprawach o wykroczenia oraz postępowaniami mandatowymi, występowanie przed Sądem Rejonowym w Radomsku i sądami odwoławczymi w charakterze oskarżyciela publicznego, a jeżeli w kontekście ochrony interesu społecznego rozstrzygnięcia sądu wydają się niewspółmierne - składanie środków zaskarżenia oraz środków odwoławczych;”,

 4. koordynowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji;

 5. realizowanie zadań z zakresu przygotowań obronnych w Policji określonych w odrębnych przepisach;

 6. aktualizowanie dokumentacji z zakresu przygotowań obronnych w Policji określonych w odrębnych przepisach;

 7. realizowanie zadań związanych z podwyższaniem i obniżaniem gotowości do działań
  w Policji oraz tworzenie i aktualizacja posiadanej dokumentacji w tym zakresie;

 8. realizowanie zadań związanych z zabezpieczeniem wizyt VIP oraz przejazdów międzynarodowych inspekcji i transportów specjalnych;

 9. realizowanie zadań związanych z działaniami w zakresie zdarzeń kryzysowych, awarii technicznych oraz klęsk żywiołowych;

 10. realizowanie zadań związanych z działaniami w zakresie zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

 11. realizowanie zadań związanych z działaniami w zakresie zabezpieczenia imprez masowych i niemasowych, protestów społecznych, zgromadzeń publicznych oraz działań pościgowych, a także aktualizowanie dokumentacji w przedmiotowym zakresie;

 12. zapewnienie natychmiastowej i właściwej reakcji na zgłoszenie zdarzenia w ramach funkcjonujących całodobowo; obsady stanowiska kierowania oraz służb będących w dyspozycji Dyżurnego Komendy;

 13. wykonywanie poleceń sądu, prokuratury oraz innych uprawnionych organów w zakresie określonym w odrębnych przepisach;

 14. organizowanie i wykonywanie służby w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz nadzór nad prawidłowym jego funkcjonowaniem, w tym nad sposobem realizacji zadań przez policjantów z uwzględnieniem zapewnienia właściwych warunków pobytu osób umieszczonych w PdOZ;

 15. współpracowanie z innymi jednostkami Policji w zakresie opiniowania spraw dotyczących posiadania broni, ochrony osób i mienia, pobytu cudzoziemców na terytorium RP;

 16. nadzorowanie realizacji zadań w zakresie organizacji i wykonywania konwojów i doprowadzeń, współdziałaniem w powyższym zakresie z właściwymi komórkami organizacyjnymi KWP w Łodzi oraz komórkami organizacyjnymi nadzorowanymi
  przez Komendanta;",

 17. współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej, a także współdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji, z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi oraz mediami;

 18. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach;

 19. ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej oraz na wodach i terenach przywodnych;

 20. nadzór i kontrola działań Policji w zakresie pełnienia służby przez policjantów podległych komisariatów;

 21. koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie wykorzystania w służbie psów służbowych

 22. nadzór nad realizowaniem zadań w zakresie wykonywania obowiązków służbowych przez dzielnicowych Rewiru Dzielnicowych;

 23. prowadzenie przez dzielnicowych rozpoznania przydzielonego im rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 24. realizowanie przez dzielnicowych zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

 25. realizowanie przez dzielnicowych zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

 26. kontrolowanie przez dzielnicowych przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 27. analizowanie wyników oraz koordynowanie działań w obszarze małoletnich/nieletnich na podległym terenie w zakresie prewencyjnym, dochodzeniowo-śledczym, operacyjnym;

 28. okresowe analizowanie i ocenianie, mające na celu badanie rozmiaru i struktury przestępczości oraz charakterystykę nieletnich sprawców czynów karalnych i metod ich działania;

 29. organizowanie i prowadzenie szkoleń wynikających w szczególności ze zmian aktów prawnych;

 30. stały nadzór nad stopniem realizacji mierników prewencyjnych KGP, mierników lokalnych i obszarów monitorowanych KWP w Łodzi przez jednostki i komórki organizacyjne KPP w Radomsku;

 31. nadzór nad poprawnością wprowadzanych danych dotyczących służby prewencyjnej do formularzy w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji, a także danych wprowadzanych do Elektronicznego Rejestru Spraw o Wykroczenia;

 32. wykrywanie popełnianych przez nieletnich czynów zabronionych oraz przejawów demoralizacji, ujawnianie i eliminowanie źródeł zagrożenia demoralizacją, demoralizacji i przestępczości nieletnich;

 33. ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń popełnianych na szkodę nieletnich /małoletnich lub wspólnie z nimi oraz ujawnianie i rozpoznawanie przypadków braku opieki nad nieletnimi/małoletnimi, bądź zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych;

 34. prowadzenie czynności w zakresie poszukiwań nieletnich oraz zaginionych małoletnich;

 35. współdziałanie z wydziałami sądów rodzinnych i nieletnich, przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami społecznymi w ramach realizacji zadań w zakresie zapobiegania i zwalczania wszelkich patologii wśród nieletnich /małoletnich, z uwzględnieniem programów prewencyjnych i profilaktycznych;

 36. wymiana informacji o nieletnich/małoletnich pomiędzy pionami i komórkami Policji.

Powrót na górę strony