Struktura KPP w Radomsku

Zespół Kontroli, Kadr i Szkolenia

Zespół Kontroli, Kadr i Szkolenia KPP w Radomsku, telefon 47 8464 220  /   47 8464 219, urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Do zadań Zespołu Kontroli, Kadr i Szkolenia należy w szczególności:

 

 1. dostarczanie Komendantowi informacji i danych dotyczących realizacji przez podległe mu jednostki i komórki organizacyjne zadań wynikających z ustawy o Policji;

 2. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji dotyczących działania Policji;

 3. prowadzenie na polecenie Komendanta, czynności służbowych w sprawach wydarzeń nadzwyczajnych lub przypadków naruszeń prawa przez policjantów lub pracowników Policji;

 4. monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych i zaleceń wydanych w następstwie kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne oraz udzielanie informacji o wynikach kontroli w trybie i na podstawie obowiązujących przepisów;

 5. wykonywanie przez pracowników wyznaczonych w drodze decyzji Komendanta zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny i służby i pracy;

 6. wykonywanie przez pracowników wyznaczonych w drodze decyzji Komendanta zadań z zakresu z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

 7. realizowanie polityki kadrowej Komendanta;

 8. prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników, dla których właściwy w sprawach osobowych jest Komendant;

 9. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dla Komendanta decyzji administracyjnych w I instancji w sprawach wynikających ze stosunku służbowego policjantów;

 10. realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych i etatowych Komendy;

 11. opracowywanie regulaminu Komendy;

 12. wdrażanie jednolitego systemu szkolenia i lokalnego doskonalenia zawodowego oraz ustalanie potrzeb w tym zakresie dla poszczególnych rodzajów służby;

 13. wprowadzanie i aktualizowanie danych w zakresie właściwości zespołu do systemów informatycznych oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;

 14. realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy;

 15. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości zespołu;

 16. zapewnienie pomocy prawnej dla kierownictwa Komendy;

 17. prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych wobec osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie.

 

Powrót na górę strony