Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejnych 74 nowych policjantów - zostań jednym z nas !

20 kwietnia 2021 roku, podczas drugiego naboru w 2021 roku, szeregi policji województwa łódzkiego zasiliły kolejne 74 osoby. Do służby wcieliliśmy 63 mężczyzn i 11 kobiet. To oni tym razem zasilą głównie komendy powiatowe i miejskie naszego garnizonu.

20 kwietnia  kolejne 74 osoby po pozytywnym zaliczeniu wszystkich procesów rekrutacji zostały wcielone do służby w Policji w województwie łódzkim. Tym razem podczas naboru zdecydowaną większość stanowili mężczyźni. Kwietniowy nabór jest solidnym wzmocnieniem jednostek powiatowych i miejskich garnizonu łódzkiego. Już wkrótce nastąpi ślubowanie nowo przyjętych adeptów sztuki policyjnej, po którym zostaną skierowani na szkolenie podstawowe zawodowe. Kolejno odbędą adaptacje zawodową i pod okiem opiekuna w jednostce macierzystej będą kontynuowali drugą część szkolenia podstawowego w służbie przygotowawczej.

 

W tym roku czekają nas jeszcze cztery wcielenia do służby w Policji. Przewidziane są na n/w terminy:

13 lipca 2021,

15 września 2021,

3 listopada 2021,

30 grudnia 2021.

 

Jakie wymagania należy spełnić???

Poszukujemy osób pewnych siebie, zdyscyplinowanych, a także odpornych
na stres. Kandydaci do służby w Policji muszą obowiązkowo posiadać obywatelstwo polskie, ukończyć minimum szkołę średnią, a także nie mogą być karane prawomocnym wyrokiem sądu. Dodatkowo istotne są, aby osoby takie korzystały
z pełni praw publicznych, były zdolne fizycznie i psychicznie działać w formacji umundurowanej, oraz miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. Powyższe pozytywnie spełnione warunki pozwalają na złożenie dokumentów i przystąpienie
do procesu rekrutacji. Warto pamiętać, że sam proces rekrutacji kandydatów jest bardzo złożony, sama procedura trwa średnio od 1,5 miesiąca do 3 miesięcy.
W związku z powyższym wspomniane daty naborów obowiązują osoby, które przejdą cały proces rekrutacji i ich nazwiska znajdą się na liście rankingowej.

 

JAKIE ETAPY REKRUTACJI NALEŻY PRZEJŚĆ?

 

Kandydat spełniający wszystkie wspomniane wcześniej wymogi jest zdecydowany i składa wymagane dokumenty, którymi są: kwestionariusz
do służby, podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi o przyjęcie do służby, kserokopie i oryginały dokumentów, które potwierdzają wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje kandydata. Mężczyźni muszą okazać się także uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej. Komplet dokumentów należy złożyć w KWP w Łodzi lub innej terytorialnie najbliższej jednostce Policji.

 

Bądź CIERPLIWY!

Kandydat oczekuje na telefon lub korespondencję dotyczącą spotkania informacyjnego i możliwości przystąpienia do dalszego procesu rekrutacji. Na spotkaniu kandydat otrzymuje skierowanie do Szkoły Policji, w której odbywają się dwa pierwsze etapy: test wiedzy i test sprawności fizycznej.

 

TEST WIEDZY

Składa się z 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Jest to jedyny etap nieselekcyjny, oznacza to, że nie ma minimalnej liczby punktów do uzyskania, ale maksymalnie można mieć z niego ich aż 40.

 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Należy się do niego przygotować!

Etap ten polega na pokonaniu toru przeszkód w czasie nieprzekraczającym 1,41 s. Z tego etapu, w zależności od uzyskanego czasu na torze, kandydaci mogą uzyskać od 43 do 60 punktów.
W przypadku niezaliczenia tego etapu obowiązuje 2 miesięczna karencja, czyli niemożność brania udziału w pozostałych etapach rekrutacji, zakończenie postępowania kwalifikacyjnego negatywnie,
a także niemożność składania dokumentów. przez okres trwania karencji.

 

NIE jesteś gotowy do sprawnościówki- przyjdź na aktywny pokaz! Z UWAGI NA PANDEMIĘ SĄ CZASOWO WSTRZYMANE

Aktywne pokazy to organizowane dla kandydatów do służby w Policji specjalne zajęcia sportowe, gdzie umożliwia się przede wszystkim pojedyncze wykonania elementów toru przeszkód, a także kompleksowego pokonania go i sprawdzenia umiejętności z zakresu sprawności fizycznej kandydatów do służby.

 

TEST PSYCHOLOGICZNY- MULTISELECT

 

Badanie pozwalające zweryfikować predyspozycje osobowościowe kandydata do służby w Policji. Przede wszystkim jego odporność
na sytuacje stresowe, dojrzałość emocjonalną, zachowania społeczne oraz postawę w pracy. Test składa się z 298 pytań, po jego rozwiązaniu następuje rozmowa z psychologiem. Maksymalna liczba punktów
do uzyskania na tym etapie to 60. Jeśli kandydat go nie zaliczy obowiązuje go 10 miesięczna karencja.

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Odbywa się przed komisją, ma na celu ocenę umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi osobami, motywację do podjęcia służby
w Policji, społeczną postawę wobec ludzi oraz umiejętność autoprezentacji. Z tego etapu maksymalnie można uzyskać 60 punktów. Niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to półroczna karencja.

 

USTALENIE STANU ZDROWIA

Kandydaci do służby przechodzą przez szereg badań psychologicznych, a także dodatkowo badani są przez 9 innych lekarzy specjalistów.
Gdy ten etap zostanie niezaliczony obowiązuje 6 miesięczna karencja.

 

POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE

Na podstawie m.in. prawidłowo i rzetelnie wypełnionej przez kandydata ankiety bezpieczeństwa osobowego ustala się czy zainteresowany może uzyskać dostęp do informacji niejawnych.

 

UMIESZCZENIE KANDYDATA NA LIŚCIE RANKINGOWEJ

To moment kiedy kandydat jest przyjęty do służby w Policji. Następnie uzyskuje on informacje w jakiej jednostce będzie pełnili służbę i gdzie zostanie skierowany na szkolenie podstawowe.

 

Szczegółowe informacje dostępne są:

- na stronie internetowej lodzka.policja.gov.pl w zakładce dobór do służby w Policji

- pod nr tel. 47 841 13-65 lub 47 841 22-18,

- na naszych Fanpage na Facebooku lub Instagramie @Zostań Łódzkim Policjantem

- za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres dobor@ld.policja.gov lub promocjakwp@ld.policja.gov.pl

DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI PRZYJMUJEMY PRZEZ CAŁY ROK!

 

CZY WIESZ, ŻE....?

     Sięgając do początków stuletniej historii policyjnej formacji, dostrzegamy, w jak ciężkich warunkach przyszło służyć pierwszym mundurowym. Stan państwowości polskiej po ponad wieku niewoli wymagał ujednolicenia w wielu obszarach. Należało pomyśleć przede wszystkim o bezpieczeństwie obywateli, szczególnie w sytuacjach zagrożenia przestępczością.

     W kilka miesięcy po odzyskaniu niepodległości, w dniu 24 lipca 1919 roku Sejm II Rzeczypospolitej ustawą  powołał do życia Policję Państwową. Przez pierwsze lata służyli w niej tylko mężczyźni, a od 1925 roku weszło w życie Rozprządzenie Komendanta Głównego Policji, zezwalające również kobietom na służbę w granatowym mundurze. Pierwsza kobietą, która przewodziła Policji Kobiecej była Stanisława Filipina Demetraki – Paleolog – podpułkownik Wojska Polskiego RP, komisarz Policji Państwowej. Po dwudziestu latach istnienia Policja Państwowa liczyła ponad 30 tysiecy funkcjonariuszy. Do obowiązków ówczesnego policjanta, jakie zostały ujęte w “Tymczasowej instrukcji dla Policji państwowej”, należało m.in.:

 

“1)mieć nadzór nad ścisłym przestrzeganiem przepisów prawa i rozporządzeń obowiązujących, żądać zastosowania sie do nich, winnych zaś sprzeciwiania się żądaniom prawnym pociagać do odpowiedzialności, w sposób przez przepisy prawne przewidziany;

2)stosować w granicach swej kompetencji wszelkie prawne środki w celu zapobiegania, ujawniania oraz przerywania czynów przestępnych, zgodnie z przepisami niniejszej instrukcji;

3)wykonywać wszelkie prawne rozporzadzenia i polecenia władz państwowych i samorządowych zgodnie z przepisami prawa.”

 

     Z początkiem II wojny światowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa powstała Policja Polska, nazywana też granatową. Z kolei przy Komendzie Głównej Armii Krajowej działały struktury policji podziemnej. Najsmutniejszą jednak kartą w policyjnej historii jest ta, gdzie czytamy o tysiącach zgładzonych funkcjonariuszy na froncie wschodnim.

  1 sierpnia 1944 roku, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, Policja Państwowa została zlikwidowana, a w jej miejsce 7 października 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego powołał Milicję Obywatelską, która liczyła około 60 tysięcy funkcjonariuszy. Z nastaniem rządów komunistycznych nastąpiło wyjście Polski z policyjnych struktur międzynarodowych, w tym Interpolu. Taki stan trwał aż do końca lat 80 ubiegłego stulecia, kiedy to w dniu 23 listopada 1989 roku zostały zlikwidowane ostatnie oddziały Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej.

 

    Wraz z nastaniem nowego systemu w państwie  ponownie powołano do życia Policję, która na dziś liczy blisko 100 tysięcy funkcjonariuszy. W poczatkowej fazie tworzenia Policji po roku 1990 niezbędna była unifikacja jej struktur. Dlatego 6 kwietnia 1990 roku Sejm przyjął tzw. pakiet ustaw policyjnych, które w życie weszły po ponad miesiacu. Powstały pakiet regulował pracę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległej mu Policji. Pierwszym komendantem III RP został płk Leszek Lamparski. Nastąpił czas wdrażania zmian. Po dokonanych weryfikacjach kilka tysięcy byłych milicjantów zostało zwolnionych, a po 1993 roku w szeregach odnowionej Policji służyło już ponad 30 tysięcy nowych funkcjonariuszy, których należało szkolić od podstaw w szkołach i centrach Policji. 

    Na czele wszystkich jednostek w kraju stanęła Komenda Główna Policji, która w chwili obecnej ma podległych 16 komend wojewódzkich i Komendę Stołeczną Policji, a te: komendy miejskie i powiatowe z podległymi podstawowymi jednostkami, czyli komisariatami i posterunkami.

Wraz z nowymi porządkami w strukturach Policji odnowiono współpracę z Interpolem, weszliśmy w struktury Europolu i CEPOLu (Europejskiej Akademii Policyjnej – instytucji szkoleniowej na terenie krajów UE). Polscy funkcjonariusze zaczęli służbę w misjach pokojowych. Powstała też instytucja oficera łącznikowego, który już od 20 lat jest źródłem wymiany informcji pomiędzy państwami Europy.

Dzisiejsza Policja liczy blisko 100 tysięcy funkcjonariuszy. Liczebność formacji świadczy o tym, jak bardzo jest społeczeństwu potrzebna. Jest to również argument dla  młodych ludzi, którzy myślą o pewnej i stabilnej przyszłości zawodowej. To zawód dla osób odpowiedzialnych, kreatywnych, a przede wszystkim chętnych nieść pomoc pokrzywdzonym.

 

mł.asp. Agnieszka Kropisz

 

Źródła:

- www.policja.pl

- Jerzy Paciorkowski “Policja Współczesnie” - Biuro Historii i Tradycji Policji KGP

 

 

 

  • Przyjęci do służby policjanci podczas uroczystości ślubowania
Powrót na górę strony