Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KOMUNIKAT MSWIA WS. PROGRAMU „RAZEM BEZPIECZNIEJ” IM. WŁADYSŁAWA STASIAKA

Ruszył nabór projektów do programu „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka Samorządy oraz organizacje pozarządowe mogą się już starać o dofinansowanie swoich projektów profilaktycznych w ramach programu "Razem Bezpieczniej". Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekaże w 2016 roku na ten cel łącznie 3 miliony złotych.

Program "Razem Bezpieczniej" na lata 2016-2017 jest kontynuacją programu z okresu 2007-2015, którego badanie efektywności wypadło pozytywnie, co uzasadnia prowadzenie dalszych działań na rzecz utrzymania lub podniesienia poziomu bezpieczeństwa w różnych obszarach. Jego patronem jest Władysław Stasiak, rzeczywisty twórca programu.

 Pełnił on funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.

Zainteresowane samorządy lub organizacje pozarządowe powinny wysyłać swoje projekty profilaktyczne do właściwych urzędów wojewódzkich. W tegorocznej edycji oceniane będą projekty, które będą dotyczyły jednego ze szczegółowych celów programu:

·         Bezpieczeństwa w miejscach publicznych,

·         Przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz ochrony dzieci i młodzieży,

·         Edukacji dla bezpieczeństwa.

Maksymalne dofinansowanie jakie można uzyskać na jeden projekt to 75 tysięcy złotych. Dodatkowo w tym roku każdy urząd wojewódzki może przesłać jeden projekt „Dzielnicowy bliżej nas” na  kwotę do 50 tysięcy złotych. Nabór w 2016 roku  będzie trwał 3 tygodnie, a dofinansowania zostaną przekazane, po podpisaniu stosownych porozumień lub umów,  na konta samorządów lub organizacji pozarządowych, które przedstawiły najlepsze pomysły już we wrześniu.

Program „Razem bezpieczniej” w latach 2007-2015 to prawie 400 dofinansowanych projektów na łączną kwotę blisko 27 mln zł, 410 zaangażowanych samorządów i 45 organizacji pozarządowych, około 15 mln osób, które w większym lub mniejszym stopniu brały udział w projekcie. Program „Razem bezpieczniej” to również konkursy tematyczne oraz wydawnictwa. Podczas 8 lat realizacji projektu odbyło się 15 konkursów, w tym 5 z Polskim Radiem PR1. Wydano łącznie ok 50 tys. sztuk poradników, plakatów i innych wydawnictw. Poradniki najczęściej dotyczyły spraw związanych z bezpieczeństwem. Od 2007 r. wybudowano także 19 miasteczek ruchu drogowego. Zorganizowano także mistrzostwa Polski, Europy i Świata w piłkę nożną dzieci z domów dziecka , w których udział wzięło 2 700 dzieci z 39 krajów. Zorganizowano także 15 turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym udział wzięło 500 tys. uczestników. W ramach konferencji odbyły się również panele dyskusyjne dotyczące przeciwdziałania zjawiskom patologii, ochrony dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

Szczegóły na stronie www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl

 

Procedura mechanizmu dofinansowania projektów

w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”

 

przeprowadzana zgodnie z uchwałą Nr 23/2016 Rady Ministrów z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie
programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”

 

 • Zadania określone w Programie koordynowane są przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 • W budżecie państwa na lata 2016-2017, w ramach rezerwy celowej na realizację Programu zabezpieczono kwotę 8.000.000 zł na aktywizację społeczności lokalnych, tj. 3.350.000 zł w 2016 roku
  i 5.350.000 zł w 2017 roku, gdzie:

 

 1. 1.300.000 zł / 2.500.000 zł (rok: 2016/2017)

na dofinansowanie celu szczegółowego 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,

 1. 1.000.000 zł / 1.500.000 zł (rok: 2016/2017)

na dofinansowanie celu szczegółowego 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,

 1. 700.000 zł / 1.000.000 zł (rok: 2016/2017)

na dofinansowanie celu szczegółowego 3. Edukacja dla bezpieczeństwa,

 1. 350.000 zł / 350.000 (rok: 2016/2017)

na realizację zadań o charakterze centralnym,

 

co daje łączną kwotę na Program w wysokości 8.700.000 zł.

 

 • Kwota 8.000.000 zł (3.000.000/5.000.000) jest przekazywana do budżetów wojewodów, zgodnie
  z poniższą procedurą.

 

 • Przebieg procedury:

 

 1. MSWiA w IV kwartale każdego roku (nie dotyczy roku 2016) występuje do Wojewodów o przekazanie maksymalnej liczby projektów do dofinansowania w ramach Programu. Propozycje projektów powinny być wynikiem wnikliwej analizy, powstałej zarówno w oparciu o dane statystyczne nt. skali zagrożeń w województwie, jak i o wnioski z koordynowanych oraz współrealizowanych programów profilaktycznych oraz innych przedsięwzięć i inicjatyw z zakresu ograniczania przestępczości
  i aspołecznych zachowań.

      Uczestnicy procesu: minister właściwy do spraw wewnętrznych, Departament Komunikacji Społecznej MSWiA.

 

 1. Wojewoda, przy wsparciu zespołu wojewódzkiego ds. Programu - powołanego do koordynowania działań wojewódzkich w ramach Programu, dokonuje oceny nadesłanych projektów, a następnie przesyła rekomendowane projekty z terenu województwa do MSWiA. Przed przekazaniem projektów Zespół dokonuje kontroli projektów pod względem formalnym i merytorycznym.

      Uczestnicy procesu: wojewoda oraz członkowie wojewódzkiego ds. Programu

 

 1. MSWiA dokonuje oceny przesłanych przez wojewodów pod względem formalnym.

      Uczestnicy procesu: Departament Komunikacji Społecznej MSWiA.

 

 1. Międzyresortowy Zespół ds. Programu, wspierający koordynację Programu, działający przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonuje analizy i oceny przedłożonych przez Wojewodów projektów. W ramach Zespołu powoływane są grupy ekspertów (Grupy Robocze) z poszczególnych resortów i służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Admainistracji do oceny projektów adekwatnie do celu szczegółowego Programu.

      Uczestnicy procesu: Departament Komunikacji Społecznej MSWiA, członkowie Zespołu oraz wskazani przez resorty i służby eksperci

 

 1. Wyłonione i najlepiej ocenione projekty są rekomendowane do dofinansowania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po akceptacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji listy rankingowej najlepiej ocenionych projektów, Departament Budżetu przygotowuje wystąpienie na podpis Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do  Ministra Finansów o uruchomienie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa i przekazanie ich do budżetu wskazanych Wojewodów.

      Uczestnicy procesu: minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Finansów, Departament Komunikacji Społecznej MSWiA, Departament Budżetu MSWiA.

 

 1. MSWiA informuje wojewodów o podziale rezerwy celowej.

      Uczestnicy procesu: Departament Komunikacji Społecznej MSWiA, minister właściwy do spraw wewnętrznych

 1. Wojewodowie występują do Ministra Finansów o uruchomienie środków na wskazane przez MSWiA projekty.

      Uczestnicy procesu:  wojewoda oraz Minister Finansów

 

 1. Minister Finansów wydaje decyzję dotyczącą uruchomienia środków z rezerwy celowej
  w odniesieniu do poszczególnych wojewodów.

      Uczestnicy procesu: Minister Finansów oraz wojewoda

 

 

 1. Wojewoda przyznaje środki na realizację projektów w formie dofinansowania:

 

 • zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

      Zlecenie realizacji zadań oraz przekazanie dotacji celowej na ich realizację następuje w formie umów zawieranych w oparciu o zasady i tryb przewidziane w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 

 • zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

      Zlecenie zadania oraz jego realizacja następuje w formie porozumienia administracyjnego zawieranego pomiędzy wojewodą, a daną jednostką samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym lub o samorządzie województwa.

 

      Uczestnicy procesu: wojewoda, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

 

 1.  MSWiA sprawuje kontrolę nad realizacją dofinansowania projektów poprzez sprawozdawczość kwartalną

      Uczestnicy procesu: Departament Komunikacji Społecznej MSWiA

Powrót na górę strony