Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie w Łódzkiem

W tym roku dla województw łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego ferie zimowe przypadają w terminie od 13 do 26 stycznia. Jak co roku, policjanci województwa łódzkiego włączyli się w ogólnopolskie działania „Bezpieczne Ferie”.

Policjanci zwiększą  liczbę patroli, które zwrócą szczególną uwagę na środki komunikacji zbiorowej, bezpieczeństwo na dworcach i głównych szlakach komunikacyjnych przebiegających przez centrum Polski.  Bezpieczne ferie to przede wszystkim bezpieczeństwo podróży. Wyprzedzająco funkcjonariusze uczą jak  właściwie przygotować pojazd do drogi. Przypominają o konieczności  sprawdzenia stanu technicznego, zabezpieczeniu przewożonego sprzętu, stosowaniu fotelików dla najmłodszych i zapinaniu pasów bezpieczeństwa, a także dostosowaniu prędkości do zmieniających się warunków atmosferycznych oraz unikania zagrożeń wynikających z rozproszenia uwagi podczas kierowania pojazdem.

Przypominamy o możliwości skontrolowania autobusu i kierowców takich pojazdów. Wszelkie informacje dotyczące miejsc i czasu takich kontroli są dostępne na stronach internetowych jednostek policji. Niezapowiedzianych kontroli drogowych autobusów wiozących dzieci na wypoczynek należy spodziewać się także na trasie przejazdu.

Planując zorganizowany wyjazd dziecka i będąc zainteresowanym tym, czy środek transportu będzie sprawny, a kierowca wypoczęty i przygotowany do drogi warto umówić z właściwą jednostką terenową Policji sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i stanu psychofizycznego kierowcy wcześniej, dzwoniąc na wskazane w wykazie numery telefonów. Pozwoli to nam uniknąć zamieszania bezpośrednio przed wyjazdem oraz długiego oczekiwania w kolejce.

Podejmijmy również zdecydowane działania, gdy wyczujemy od kierowcy lub opiekuna dzieci alkohol lub ich zachowanie będzie budziło nasze podejrzenie, że osoby zażyły środek działający podobnie do alkoholu.

Reagujmy, gdy kierowca przekracza dozwoloną prędkość, nie dostosowuje prędkości do panujących warunków atmosferycznych, nie robi przerw w czasie jazdy lub nie reaguje na potrzebę przerwy sygnalizowanej przez uczestników podróży. Zwracajmy uwagę, gdy kierowca rozmawia przez telefon bez systemu głośnomówiącego, pisze sms-y, lub jego wygląd czy zachowanie wskazuje, że jest przemęczony.

Zasady bezpieczeństwa w autokarze:

- zanim autokar ruszy w trasę opiekun wycieczki powinien omówić z dziećmi zasady bezpiecznego podróżowania (wsiadanie i wysiadanie, zachowanie w autokarze, zachowanie podczas postojów);

- jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa to zarówno kierowca jak też uczestnicy wyjazdu muszą mieć je zapięte (art. 39 ust. Prawa o ruchu drogowym);

- kierowca autokaru jest obowiązany do poinformowania osób przewożonych pojazdem o obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, chyba że grupa została o tym poinformowana przez kierownika wycieczki. Informację o obowiązku zapinania pasów można również przekazać za pomocą urządzenia audiowizualnego lub znaku umieszczonego w widoczny sposób przy każdym miejscu siedzącym (art. 39 ust. 2a);

- w trakcie jazdy dzieci nie powinny spacerować po wnętrzu pojazdu, wychylać się przez okna, stawać na siedzeniach, opierać się o drzwi. Takie zachowania, oprócz tego, że są niebezpieczne rozpraszają uwagę kierującego;

 - przejścia w autokarze muszą być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji (wszystkie bagaże winny być ulokowane na półkach lub w bagażniku);

 - miejsca przy drzwiach są zarezerwowane dla osób dorosłych;

 - uczestnicy wyjazdu powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Bezpieczna podróż autokarem:

- na autobusie przewożącym zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 umieść z przodu i z tyłu tablice barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. Kierujący takim pojazdem jest obowiązany włączać światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci (art. 57 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym);

- kierującemu autobusem w czasie przewożenia osób nie wolno palić tytoniu i spożywać pokarmów (art. 63 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym). Zabrania mu się także oddalania od pojazdu gdy silnik jest włączony (art. 60 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym);

- postoje autobusu należy organizować w miejscach do tego przeznaczonych, najlepiej na oznakowanych parkingach. Dzieci należy uprzedzić, że na parkingu także odbywa się ruch pojazdów: podjeżdżają samochody, kierowcy wykonują manewry np. cofają;

- pasażerowie nie powinni wsiadać i wysiadać z autokaru od strony jezdni ani też wychodzić na jezdnię spoza pojazdu;

- opiekunowie wycieczki są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo przewożonych dzieci. W sytuacji gdy kierowca autokaru łamie zasady bezpieczeństwa (przekracza dozwoloną prędkość, rozmawia przez telefon komórkowy itp.) należy zdecydowanie zwrócić mu uwagę;

- każdy autokar powinien być wyposażony w apteczkę.

POLECAMY:

http://www.bezpiecznyautobus.gov.pl

Pamiętajmy, że jazda zimą jest obciążająca dla kierowcy, gdyż trudne warunki drogowe (zaśnieżona, oblodzona jezdnia), opady atmosferyczne (śnieg, marznący deszcz) wymagają większego wysiłku i koncentracji. To powoduje, że kierujący szybciej się męczą, należy więc robić częstsze przerwy w jeździe. Męczące dla prowadzącego pojazd bywa także przegrzane wnętrze samochodu, które dodatkowo może wzmagać senność, dlatego przy okazji postoju trzeba pamiętać o wietrzeniu pojazdu.

Bądź odpowiedzialnym pasażerem:

- nie nalegaj, aby w samochodzie słuchać głośno muzyki;

- nie pal w aucie jeżeli może to powodować dyskomfort kierowcy;

- nie zgadzaj się np. na przytrzymywanie kierownicy w trakcie jazdy;

- nie „zagaduj” kierowcy;

- nie pozwalaj, aby kierowca w trakcie jazdy korzystał z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego;

- nie doprowadzaj do kłótni z kierowcą w trakcie jazdy;

- nie namawiaj kierowcy do podejmowania jakichkolwiek manewrów, co do których on sam ma wątpliwości;

- nie wsiadaj do samochodu z kierowcą, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

W razie wypadku:

 - wyjmij kluczyki ze stacyjki;

 - odłącz zasilanie elektryczne (odłączyć klemę od akumulatora);

 - unieruchom pojazd, zabezpiecz go przed zsunięciem;

 - zabezpiecz miejsce zdarzenia oraz osoby udzielające pomocy (włączyć światła awaryjne, w nocy światła mijania, w odpowiedniej odległości ustawić trójkąt ostrzegawczy);

 - wezwij służby ratownicze lub, gdy jest to niemożliwe ze względu na brak telefonu, zatrzymaj inny samochód;

 - udziel pomocy poszkodowanym;

 - w przypadku wyczucia zapachu benzyny natychmiast opuść miejsce zdarzenia;

 - podczas gaszenia gaśnicą pożaru komory silnikowej, pamiętaj by maski nie otwierać lecz jedynie uchylić - przy pełnym otwarciu możesz doprowadzić do wybuchu ognia i poparzenia.

Gdy zauważysz zdarzenie drogowe, a na miejscu udzielana jest pomoc, zachowując ostrożność kontynuuj jazdę, nie tamuj drogi. Pamiętaj, aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji. Przy dobrym przygotowaniu, zachowaniu ostrożności oraz rozwagi podróż samochodem będzie przyjemnym doświadczeniem i doskonałym sposobem na dotarcie do ulubionych miejsc zimowego wypoczynku.

Policjanci podczas wzmożonych kontroli drogowych  w okresie ferii zimowych (od 13 stycznia do 23 lutego 2020 roku) zwracają szczególną uwagę  na stan trzeźwości kierowców, dostosowanie prędkości do warunków drogowych, dobór miejsc do postoju w czasie podróży, stan techniczny, prawidłowe oświetlenie i wyposażenie pojazdów oraz właściwy załadunek sprzętu narciarskiego i bagaży.

Przypominamy, że na drogach naszego województwa będą pełniły służbę patrole z Grupy SPEED KWP w Łodzi wyposażone w szybkie radiowozy z videorejestratorem.

Równolegle do kontroli na drogach policjanci współpracując z kuratorium oświaty oraz innymi podmiotami pozarządowym będą prowadzić działania profilaktyczno-edukacyjne na zimowiskach i półkoloniach.

BEZPIECZEŃSTWO  NA  STOKACH  NARCIARSKICH                

Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) nazywany jest również Kodeksem zachowania narciarzy i snowboarderów. Obowiązkiem narciarza lub snowboardera jest zaznajomienie się z tymi zasadami oraz ich przestrzeganie.

1. WZGLĄD NA INNE OSOBY.
    Każdy narciarz i snowboarder powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie zagrażać nikomu innemu i nie spowodować żadnej szkody.
2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SPOSOBEM JAZDY.
    Każdy narciarz i snowboarder musi zjeżdżać z szybkością dopasowaną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków pogodowych i natężenia ruchu.
3. WYBÓR TORU JAZDY.     
    Narciarz i snowboarder znajdujący się powyżej na stoku musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć wszelkiej   możliwości zdarzenia z narciarzem znajdującym się poniżej   na stoku.
4. WYPRZEDZANIE.
    Wyprzedzać można  z góry i z dołu, z prawej i z lewej, ale tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu narciarzowi wystarczającą przestrzeń dla wszystkich manewrów.
5. WJAZD I RUSZANIE Z MIEJSCA.
    Narciarz, który wjeżdża na drogę zjazdu lub po zatrzymaniu ma obowiązek sprawdzić, patrząc w górę i w dół stoku,  czy może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
6. ZATRZYMYWANIE SIĘ.
    Narciarz tylko w razie absolutnej konieczności może zatrzymać się w miejscach zwężeń i złej widoczności. Po  upadku narciarz musi usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to tylko możliwe.
7. PODCHODZENIE I SCHODZENIE.
    Narciarz może podchodzić lub schodzić tylko skrajem/brzegiem trasy, a w razie złej widoczności powinien zejść z trasy.
8. STOSOWANIE SIĘ DO ZNAKÓW I SYGNALIZACJI.
    Każdy narciarz ma obowiązek stosowania się do znaków i sygnalizacji.
9. ZACHOWANIE SIĘ W RAZIE WYPADKU.
    W razie wypadku każdy narciarz ma obowiązek niesienia pomocy.
10. OBOWIĄEK UJAWNIENIA TOŻSAMOŚCI.
    W razie wypadku, każdy narciarz (zarówno świadek jak i uczestnik) ma obowiązek podanie swych danych osobowych.

W SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ NIEZWŁOCZNEGO UDZIELENIA POMOCY DZWONIMY NA:

numer alarmowy – 112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego każdorazowo w sytuacji pilnej/alarmowej osoby dzwoniące będą przekierowywane do odpowiednich służb na terenie miasta – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Zespołów Ratownictwa Medycznego

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - numer alarmowy GOPR – 601 100 300 lub 985 – podczas pobytu w górach

POLECAMY:

http://www.wypoczynek.men.gov.pl

Jeszcze przed feriami policjanci odwiedzali placowki oświatowe, gdzie rozmawiali z dziećmi i młodzieżą na temat bezpiecznego wypoczynku. Funkcjonariusze sprawdzać będą również  tzw. dzikie lodowiska oraz punkty  sprzedaży alkoholu i papierosów pod kątem udostępniania ich niepełnoletnim i wszelkie inne miejsca wskazane m.in. w KRAJOWEJ MAPIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA. To aplikacja dostępna na stronie internetowej KWP w Łodzi – lodzka.policja.gov.pl – mająca na celu dostarczanie Policji informacji w zakresie wykroczeń porządkowych oraz miejsc zagrożonych, m.in. zaśmiecanie, niszczenie zieleni, czy akty wandalizmu, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją. „KMZB” nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. Przypominamy również o aplikacji mobilnej „MOJA KOMENDA”, która zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt do dzielnicowych na terenie całego  kraju. Nie służy do kontaktu z Policją w sytuacjach bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu.

FERIE W MIEJCU ZAMIESZKANIA

Rodzice i opiekunowie powinni przypomnieć dzieciom o tym, aby:

-    do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybierać miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Pamiętajmy, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc należy zachować szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni;
-    zrezygnowały z zabawy w miejscu, gdzie znajdują się  zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu  –  stanowią one zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. W takim przypadku, należy powiadomić o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, która usunie niebezpieczeństwo;
-   nie rzucać w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego;
-   nie rzucać w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała;
-    sprawdzić stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżają dzieci.  Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy;
-    nie ślizgać się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko  złamań kończyn dla innych osób;
-    unikać otwartych zbiorników wodnych – nawet przy ujemnej temperaturze mogą być bardzo niebezpieczne;
-   korzystać wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodzić na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie gruby lód może w każdej chwili załamać się pod naszym ciężarem;
-    kulig organizować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łączyć grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy;
-    nie dołączać sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie;
-    podczas zabaw na śniegu i lodowisku należy pilnować swoich wartościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddać do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie.

Bezpieczeństwo w sieci

Warto zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie z Internetu w czasie wolnym oraz podczas ferii.

-    korzystając z internetu kieruj się zasadą ograniczonego zaufania;
-    chroń swoje dane, strzeż ich, nie ujawniaj danych poufnych (tj. hasło, login)
-    zabezpiecz swój komputer, zainstaluj dobry program antywirusowy;
-    nigdy nie podawaj danych teleadresowych nowo poznanym przez internet osobom;
-    zawsze należy czytać regulaminy serwisów, z których korzystamy;
-    "internet nie zapomina”, co raz w nim umieścisz pozostaje w sieci - zastanów się jakie treści umieszczasz w sieci;
-    surfując po sieci pamiętaj o ustawieniu prywatności w programach, z których korzystasz (np. w przeglądarce internetowej);
-    nie zapisuj ważnych haseł w plikach dostępnych na komputerze,
-    nie używaj linków rozsyłanych przez nieznanych nadawców, bądź przez komunikatory;
-    nie przesyłaj osobom obcym prywatnych zdjęć;
-    nie umawiaj się z osobą nieznajomą, pamiętaj nigdy nie wiesz kto jest po drugiej stronie monitora;
-    nie pobieraj plików z nieznanych stron internetowych.

Powrót na górę strony