Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

STOP -SMOG 2019 – działania na drodze i „w zagrodzie”

Zwieramy szeregi, aby wspólnie zapobiegać niszczeniu środowiska naturalnego. Sprawdzamy przestrzeganie ustaw ale także obowiązującej na terenie województwa łódzkiego uchwały antysmogowej wprowadzonej przez Sejmik Województwa Łódzkiego.

12 grudnia 2019 roku na terenie Łodzi i 6 wytypowanych (m.in. na podstawie KMZB oraz rozpoznania przez straże miejskie i władze samorządowe) powiatów przeprowadzone zostaną przez policję przy współpracy z innymi służbami działania prewencyjne dotyczące szeroko rozumianej ochrony środowiska. Stawiamy na edukację dzieci i młodzieży (warsztaty w szkołach) ale także dorosłych. W ruch pójdą wszelkie urządzenia do pomiaru zanieczyszczeń. Wykorzystamy drony, także te wyposażone w kamerę, jako mobilne laboratorium do badania stanu powietrza. W przypadku złego wyniku dzielnicowi i strażnicy miejscy odwiedzą mieszkańców i sprawdzą czym palą w piecu.

Zapraszamy również na Stary Rynek w Pabianicach gdzie o godzinie 10.00 odbędzie się pokaz prawidłowego rozpalania ognia w piecu, który to pokaz omówiony zostanie przez strażników miejskich.

NA DRODZE

12 grudnia na terenie całego kraju policjanci ruchu drogowego wspierani przez inspektorów transportu drogowego pod lupę wezmą te pojazdy, których emisja spalin pozostawia wiele do życzenia. Przypominamy kierującym, że dający się we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

Przypominamy obowiązujące przepisy:

Art. 66. ust. 1, pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

Art. 132. ust. 1. pkt 1c ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku policjant może również ukarać kierującego mandatem karnym i nie może zezwolić na dalsze używanie pojazdu.

W DOMU

Sezon grzewczy w pełni. Niestety spalanie odpadów w gospodarstwach domowych stało się przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Nieprzestrzeganie prawa w tej materii prowadzi do degradacji środowiska naturalnego i naruszania przepisów o ochronie środowiska. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Zakazuje się stosowania paliw:

1) w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 3 mm wynosi powyżej 15% , za wyjątkiem paliw o wartości opałowej niemniejszej niż 24 MJ/kg o zawartości popiołu nie większej niż 12 %

2) węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla

3) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem

4) zawierających biomasę stała o wilgotności powyżej 20%

Kontrolujący mają prawo wejść na teren prywatnej nieruchomości w godz. 6.00-22.00, a na teren firmy – przez całą dobę. Jeśli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że właściciel pali w piecu niewłaściwymi materiałami, może nałożyć mandat do 500 zł. Jeśli mandat nie zostanie przyjęty, sprawa jest kierowana do sądu, który może nałożyć karę w wysokości aż 5 tys. złotych.

 

SANKCJE KARNE wynikają także z innych przepisów.

USTAWA
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska


Art. 334. Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych
w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.

 

USTAWA
z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach


Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny
Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.

 

USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny


Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy]
§ 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

https://adomsko.naszemiasto.pl/akcja-stop-smog-2019-w-radomsku-policjanci-beda-prowadzic/ar/c1-7464397


https://radomsko.naszemiasto.pl/prelekcja-o-smogu-i-jakosci-powietrza-w-psp-7-w-radomsku/ar/c1-7463367

 

Zdjęcie informatora o programie „Czyste Powietrze”

Powrót na górę strony