Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

WARTO WIEDZIEĆ PRZY ORGANIZACJI ZGROMADZEŃ

Zanim weźmiesz udział w zgromadzeniu warto wiedzieć jakimi prawa się rządzi i z jakimi konsekwencjami trzeba się liczyć. Przypominamy podstawowe warunki konieczne do zorganizowania zgromadzeń, czym jest zgromadzenie oraz jakie konsekwencje grożą np. za blokowanie dróg oraz inne naruszenia.

PODSTAWOWE WARUNKI KONIECZNE DO ZORGANIZOWANIA ZGROMADZEŃ

 

ZGROMADZENIE -  jest to zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad
lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. (art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o prawo o zgromadzeniach /Dz.U. z 2018 roku, poz. 408 z późniejszymi zmianami/).

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy zgromadzenia z chwilą jego rozwiązania są obowiązani niezwłocznie opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.

 

Wszystkie powyższe zasady uregulowane są szczegółowo w ustawie z dnia 24 lipca 2015 roku o prawo o zgromadzeniach /Dz.U. z 2018 roku, poz. 408 z późniejszymi zmianami/.

 

Konsekwencje, jakie grożą za blokowanie dróg oraz inne naruszenia.

 

 

Lp.

Opis naruszenia, kwalifikacja prawna

Sankcja

Postępowanie

mandatowe

Postępowanie

sądowe

1.

Tamowanie i utrudnianie ruchu art. 90 k.w.:

  1. kierujący
  2. pieszy

 

100-500 zł

20-5000 zł

50-100 zł

2.

Wjazd/wejście na autostradę lub drogę ekspresową przez pojazd/pieszego dla którego drogi te nie są przeznaczone art. 90 lub 97 k.w.:

  1. kierujący
  2. pieszy

250 zł

20-5000 zł

50 zł

3.

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu art. 90 lub 97 k.w.

300 zł

20-3000 zł

20-5000 zł

4.

Niestosowanie się do poleceń policjanta art. 92 § 1 k.w.

20-500 zł

20-5000 zł

5.

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym art. 86 § 1 k.w.

kwota mandatu przypisanego za naruszenie powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500

20-5000 zł

w razie popełnienia wykroczenia przez kierującego można orzec zakaz prowadzenia pojazdów

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym znajdując się w stanie po uzyciu alkoholu lub podobnie działającego środka art. 86 § 2 k.w.

kwota mandatu przypisanego za naruszenie powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500

20-5000 zł

6.

Przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów jadących
w zorganizowanej kolumnie art. 97 k.w.

20-500 zł

20-3000 zł

7.

Niewłaściwy stan techniczny pojazdów art. 97 k.w.

20-500 zł

20-3000 zł

Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny, może usunąć pojazd z drogi na koszt właściciela

8.

Zanieczyszczanie drogi publicznej lub pozostawienie na niej pojazdu w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie ruchu drogowego art. 91 k.w.

50-200 zł

20-1500 zł

20-500 zł

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16.01.2002 r. – chodzenie po pasach dla pieszych, które przeznaczone są dla przejścia przez jezdnię, a nie do spacerowania i chodzenia po nich, wyczerpuje w pełni znamiona czynu określonego w art. 90 k.w.

 

Zastosowanie odpowiednich środków prawnych zależy od ciężaru gatunkowego naruszonych przepisów oraz oceny funkcjonariusza Policji. W przypadku zastosowania postępowania mandatowego, każdy ma prawo odmowy do przyjęcia mandatu karnego. Wówczas sprawę rozpatrywać będzie właściwy miejscowo Sąd Rejonowy.

Powrót na górę strony