Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Twój dzielnicowy

Dzielnicowi utrzymują bezpośredni kontakt z mieszkańcami z przydzielonych im rejonów służbowych, rozpoznają potrzeby i oczekiwania społeczeństwa w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, pomagają w rozwiązywaniu pojawiających się sytuacji problemowych i realizują szereg nałożonych na nich innych obowiązków służbowych.

Służba dzielnicowych to odpowiedzialna i specyficzna służba. Społeczeństwo oczekuje od nich aby wykazywali się dużą empatią, otwartością w relacjach międzyludzkich, aby znali skuteczne metody radzenia sobie ze stresem a w sytuacjach trudnych i nieprzewidzianych podejmowali zawsze trafne decyzje. Dzielnicowi to ludzie otwarci, życzliwi i znający swoje kompetencje. Społeczeństwo oczekuje od dzielnicowego aby łączył w sobie umiejętności i wiedzę np. prawnika, analityka, psychologa, pedagoga a czasem nawet sędziego. Zatem, służba ta wymaga od policjantów oprócz znajomości wielu aktów prawnych, cierpliwości, życzliwości i niejednokrotnie poświęcenia. Osoby przychodzące do dzielnicowego opowiadają o przeróżnych sprawach. Czasem są to sprawy błahe ale w większości są to poważne problemy, niejednokrotnie wstydliwe bo związane z życiem prywatnym (problemami alkoholowymi w rodzinie, przemocą, złośliwością sąsiadów, nieporadnością życiową). Dzielnicowy musi porozumieć się z każdym rozmówcą i każdy rozmówca oczekuje natychmiastowej reakcji i rozwiązania zaistniałego problemu. Dlatego służba ta nosi miano służby wyjątkowej, specyficznej i trudnej.

Spektrum zadań dzielnicowych jest bardzo szerokie, dla przykładu można wymienić:

  • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

  • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

  • realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

  • rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich w zakresie pozostającym we właściwości Policji;

  • dokonywanie wywiadów i ustaleń na rzecz podmiotów uprawnionych;

  • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

  • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Przypominamy, że dzielnicowi nie pełnią służby całodobowo. W sytuacjach nagłych lub zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.

Dane kontaktowe swojego dzielnicowego mogą Państwo odnaleźć na stronach internetowych swoich jednostek Policji.


 


 

Powrót na górę strony