Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przekaż 1%

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach - celem jej jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli.

Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie dla osieroconych rodzin.

Fundacja dziękuje wszystkim za wsparcie finansowe, dzięki któremu na dziecięcych buziach pojawi się uśmiech.

Fundacja została zarejestrowana 13 listopada 1997 r. Środki, które przeznacza na pomoc wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach pochodzą z:
-zbiórek pieniężnych
- darowizn
- spadków
- zapisów
- subwencji
- dotacji

Pomoc udzielana jest w formie:
- zapomóg materialnych i finansowych wdowom i sierotom po poległych policjantach, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych.
- stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
- organizowania i dofinansowywania pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach
- dofinansowywania kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot

Adres e-mail: fpwisppp@policja.gov.pl

Strona internetowa: www.fundacjapolicja.pl

 

Zachęcamy do zadeklarowania w swoim zeznaniu podatkowym (PIT) 1% na rzecz Fundacji.

„Odrobina dobra, okazana drugiemu człowiekowi, lepsza jest niż cała miłość do ludzkości”
Richard Dehmel

Podziękowanie

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach składa serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali na konto Fundacji 1% swego podatku dochodowego. Dzięki uzyskanym środkom będziemy dalej mogli nieść pomoc naszym podopiecznym i realizować cele statutowe Fundacji.

Szczęściem jest znalezienie ludzi wrażliwych i chętnych do dzielenia się z innymi.

                                              Dziękujemy

Zarząd Fundacji
mł. insp. w st. spocz. Irena Zając – prezes
Joanna Molak - wiceprezes
mł. insp. w st. spocz. Zenon Parchimowicz – sekretarz
mł. insp. w st. spocz. Halina Wieczur - skarbnik
podinsp. Barbara Żebrowska - członek

 

W imieniu podopiecznych serdecznie dziękujemy za wszystkie dotychczasowe wpłaty.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
KRS 0000101309
Konto PKO BP VI O/Warszawa nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

Stypendia dla sierot

Mogą się o nią ubiegać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych i studenci szkół wyższych. Warunkiem jest uzyskanie promocji. Wnioski należy składać do komendanta głównego Policji za pośrednictwem komend wojewódzkich w ściśle określonych terminach - dla uczniów do 31 lipca, dla słuchaczy i studentów - do 30 września. Wnioski złożone w terminie będą mogły być później uzupełnione. Te, które wpłyną za późno, nie będą rozpatrywane.

Wniosek powinien zawierać:
- imię, nazwisko i adres osoby uprawnionej (albo wnioskodawcy, jeśli jest to inna osoba);
- numer i datę wydania aktu zgonu policjanta wraz z oznaczeniem organu, który ten akt wydał;
- numer i datę wydania orzeczenia komisji lekarskiej, która ustalała związek zgonu ze służbą; wystarczy zaświadczenie wydane przez kadry albo zakład emerytalno-rentowy o tym, że orzeczenie jest w aktach;
- zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o tym, ile semestrów trwa nauka;
- zobowiązanie wnioskodawcy, że poinformuje komendanta głównego o przerwaniu edukacji w czasie roku szkolnego (akademickiego);
- nazwę banku i numer konta, na które pomoc powinna wpływać.
Stypendiami zajmuje się w Biurze Finansów Komendy Głównej Policji pani Iwona Charytonik, tel. (22) 60 134 58.

Zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji nr 707 z 28 maja 2007 roku, które zostało wydane na podstawie art. 116a ustawy o Policji.

 Na Twoją pomoc czekają również:

Lenka - córka policjanta z Łasku:

Lenka skończyła roczek. Urodziła się z chorobą genetyczną - Achondroplazją. Ze względu na bardzo słabe napięcie mięśniowe wymaga stałej rehabilitacji ponieważ jeszcze nie siedzi i nie chodzi.

Pomóż Lence urosnąć przekazując 1%

KRS 0000037904

Cel: 29010 Piasecka Lena

(Proszę o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola "Wyrażam zgodę")

 

 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

ul. Łomiańska 5

01-658 Warszawa    

KRS  0000037904

23331 Andrzejczyk Izabela 

Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT na przekazanie swoich danych OPP.

Izabela Andrzejczyk urodziła się w 2002r. Jest uczennicą Gimnazjum  nr 4 w Łowiczu. Z nauką nie ma problemów, ale za to ma ich bardzo dużo ze zdrowiem. Cierpi na dysplazję diastroficzną, czyli mnogie złożone wady układu kostno-szkieletowego, wymagające leczenia operacyjnego. Diastrofic to przede wszystkim zaburzenia w konstrukcji stawów, z których niektóre są nieruchome, niektóre zwichnięte, a niektóre w ogóle nie wykształtowane. Diastrofic to także nieprawidłowości w budowie tkanki łącznej, co w połączeniu z deformacjami kostnymi w obrębie klatki piersiowej, rzutuje na pracę wszystkich organów wewnętrznych,  w szczególności serca oraz płuc, powodując niewydolność oddechową, bardzo częste infekcje dolnych dróg oddechowych i klinicznie potwierdzoną astmę oskrzelową.

Dystrofia mięśniowa powoduje konieczność korzystania ze stałych fachowych (niestety odpłatnych) rehabilitacji. Leczenie córki opiera się przede wszystkim na niezwykle bolesnych zabiegach operacyjnych, ale główna operacja kręgosłupa jeszcze przed nią. Czeka ją także implantacja stawów biodrowych, które znacznie utrudniają jej chodzenie oraz uniemożliwiają pokonywanie schodów. Izabela potrzebuje stałej opieki, przede wszystkim choćby jednego z rodziców, jak i specjalistów  w dziedzinie pulmonologii, ortopedii oraz rehabilitacji, a także specjalistycznego obuwia i sprzętu ortopedycznego.

Z góry dziękujemy za wszelką okazaną nam pomoc.

                    Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, dzięki ofiarności których, mogliśmy zainstalować krzesełko schodowe, będące formą windy, ułatwiające  Izabeli pokonywanie  schodów, a tym samym wyjście z mieszkania.

                                                                                                          Rodzice Izabeli

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Powrót na górę strony