Aktywność dzielnicowych

Konferencja otwierająca projekt socjalny „Mamo, Tato – bycie z Tobą daje moc!”

11 maja 2018roku w Urzędzie Miasta Radomska odbyła się konferencja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku i Miasta Radomska pt. „Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!”. Konferencja zainaugurowała realizację projektu socjalnego pod tą samą nazwą, który zakłada realizację wielu różnych działań skierowanych do rodzin z dziećmi, którym potrzebna jest wszechstronna pomoc. W konferencji uczestniczyli dzielnicowi, którzy podczas codziennej służby pomagają rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy.

Zaproszonych gości przywitał Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku Pan Andrzej Barszcz. Natomiast, Prezydent Miasta Radomsko Pan Jarosław Ferenc otworzył konferencję.

Podczas konferencji Pani Aleksandra Stanowska – kierownik Działu Pracy Socjalnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku przedstawiła główne założenia projektu oraz uzasadniła potrzebę realizacji takiego przedsięwzięcia. Przypomniała również o tym, że każda rodzina niezależnie od dochodu bezpłatnie może skorzystać z usług asystenta rodziny. Omówiła także czym zajmuje się asystent rodziny, jakie są jego zadania i kto może takim asystentem rodziny zostać .

Pani Karolina Kornacka – koordynator Zespołu Wspierania Rodziny tut. Ośrodka przedstawiła szczegółowe cele projektu, poszczególne działania realizowane w jego ramach oraz oczekiwane rezultaty. Przybliżyła główny cel projektu, czyli propagowanie prawidłowych postaw rodzicielskich i społecznych wśród rodzin borykających się z trudnościami w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Wskazała na nowe narzędzia pracy, które będą wykorzystywane w ww. projekcie obok asystentury rodzin tj. poradnictwo specjalistyczne, Szkoła dla Rodziców, grupy wsparcia oraz działania integracyjne: festyny, spotkania, wspólne wyjścia do kina itp.

O dziecku w pieczy zastępczej mówiła Pani Barbara Jagoda - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku. Natomiast Pan Lidia Zeller - prezes Stowarzyszenia „Dla Rodziny” omówiła szanse i bariery jakie stają przez asystentem rodziny w pracy z rodziną przeżywającą problemy w sferze opieki i wychowania dziecka.

Konferencję zakończyła Pani Beata Kotlicka – zastępca dyrektora ds. pomocy tut. Ośrodka, która podkreśliła, iż podejmowane przez asystentów rodziny, pracowników socjalnych działania w ramach ww. projektu mają na celu przede wszystkim zatrzymanie dziecka w jego środowisku naturalnym - rodzinie. Projekt socjalny "Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!" został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomsko Jarosława Ferenca.

 

Źródło: MOPS w Radomsku

Powrót na górę strony