Posterunek Policji w Żytnie - Struktura KPP w Radomsku - Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Struktura KPP w Radomsku

Posterunek Policji w Żytnie

Kierownik Posterunku Policji w Żytnie - asp. szt. Marek Nowicki 

 

Do zadań Posterunku Policji w Żytnie należy w szczególności:

1) zapewnienie sygnalizowania oraz zgłaszania Policji zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia oraz porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na otrzymywane sygnały. Bieżące przyjmowanie i reagowanie na wyżej wymienione zgłoszenia;

  1. prowadzenie postępowań przygotowawczych i sprawdzających oraz czynności w trybie 308 kpk w sprawach o przestępstwa zaistniałe na terenie gmin Żytno i Gidle, prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, procesowa obsługa miejsc zdarzeń;

  2. bieżące współpracowanie z Prokuraturą Rejonową w Radomsku celem zapewnienia prawidłowości i efektywności prowadzonych postępowań przygotowawczych, a także
    z sądem, prokuraturą lub innymi uprawnionymi organami w zakresie doprowadzeń osób;

  3. identyfikowanie zagrożeń i wypracowywanie kierunków działań w zakresie rozpoznawania i zwalczania poszczególnych rodzajów przestępczości, zapewnienie mieszkańcom gmin poczucia bezpieczeństwa oraz zagwarantowanie spokoju i porządku w miejscach publicznych;

  4. pełnienie nadzoru oraz kontroli w zakresie realizacji zadań dot. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gmin Żytno i Gidle;

  5. inicjowanie działań prewencji kryminalnej wśród mieszkańców terenów podległych Posterunkowi Policji w Żytnie;

  6. prowadzenie rozpoznania osobowego, terenowego oraz zjawisk i zdarzeń zaistniałych na obszarze gmin Żytno i Gidle.